Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Τι μπορούν από την Πρωτοχρονιά να πληρώνουν οι ΟΤΑ χωρίς νέο Π/Υ (Εγκύκλιος)

14/12/2020

Συμπληρωματικές οδηγίες απέστειλε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Θ.Λιβάνιος, στους Δήμους, στις Περιφέρειες και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αναφορικά με το καθεστώς που ισχύει εάν παρέλθει η 31η Δεκεμβρίου και δεν διαθέτουν ακόμη εν ισχύ προϋπολογισμό.

Ειδικά για τους Δήμους, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.160 του ν.3463/2006 ως ισχύει, ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος π/υ και έως το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο π/υ του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή μόνον α) των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ.1 του αρ.158 και β) των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Α] Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1(α): Ως προς τις υποχρεωτικές δαπάνες του αρ.158 ως ισχύει, ο Υφυπουργός επισημαίνει τις περιπτώσεις (ιστ) και (ιζ), όπου ορίζεται ότι υποχρεωτικές είναι και οι δαπάνες:

- «που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών», καθώς και

- «για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία».

Στις δαπάνες για την πολιτική προστασία, σαφώς συμπεριλαμβάνονται και οι κάθε είδους δαπάνες των Δήμων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, που ανακύπτουν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας.  Στην έννοια δε των δαπανών για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, εμπίπτουν και αυτές για την προστασία της υγείας των εργαζόμενων στους Δήμους.

Β) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1(β): Στην έννοια των δαπανών της παρ.1(β) σαφώς εμπίπτουν και όσες διενεργούνται κατόπιν:

- επιχορήγησης που δέχονται οι Δήμοι από την Κεντρική Διοίκηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας,

- επιχορήγησης από ειδικά προγράμματα («Αντώνης Τρίτσης», «Φιλόδημος Ι»), που εγγράφεται στον κ.α. εσόδου 1315 του π/υ, καθώς και

- λήψης εσόδου από αναπτυξιακά - επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα ( «Αντώνης Τρίτσης», «Φιλόδημος Ι»), που εγγράφεται στον κ.α. εσόδου 3123 του π/υ.

Στις λοιπές οδηγίες της Εγκυκλίου τονίζεται ότι, για να είναι εκ του νόμου δυνατή η πληρωμή δαπανών δυνάμει της παρ.1 του αρ.160 του ΚΔΚ, θα πρέπει ο κ.α. εξόδου τον οποίο βαρύνει η δαπάνη να υπάρχει στον π/υ, καθόσον θεωρείται ότι υφίσταται πλασματικά επικυρωμένος π/υ του νέου έτους και η διενέργεια των προβλεπόμενων δαπανών γίνεται σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων των οικείων κ.α. αυτού.  Για τον λόγο αυτόν, εάν σε κάποιους από τους κ.α. των συγκεκριμένων δαπανών δεν υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση, θα πρέπει ο Δήμος να προβεί σε κατάλληλη αναμόρφωση, πριν το τέλος του 2020, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει δαπάνες εις βάρος τους κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί.   

Ο Υφυπουργός επισημαίνει να μη δεσμεύονται πιστώσεις για δαπάνες για τις οποίες έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής ή που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας.

Αναλυτικότερα, οι πλήρεις οδηγίες στην αριθμ. 87194/11.12.2020 Εγκύκλιο ΕΔΩ