Κυρ, 21 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Νόμος 4745/2020 οι νέες Αυτοδιοικητικές Διατάξεις (ΦΕΚ)

9/11/2020

Δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ξεκίνησε να ισχύει, το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή την Πέμπτη 5.11.2020 και (όπως έχει ήδη εκτενώς παρουσιάσει ο AIRETOS σε σειρά δημοσιευμάτων) περιέχει πλήθος διατάξεων αυτοδιοικητικής εφαρμογής.

Πρόκειται πλέον για το νόμο 4745/2020, που βρίσκεται στο Φ.Ε.Κ. Α’ 214/6.11.2020 (ημερομηνία κυκλοφορίας 7.11.20200) και μπορείτε να τον δείτε ΕΔΩ.

 

Υπενθυμίζουμε ότι, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

- αρ.64: η νέα παράταση, έως 30.4.2021, στην Επιτροπή σχετικά με το νέο καθεστώς για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας,

- αρ.72: ακόμα μία παράταση στο θεσμικό πλαίσιο των πρόσθετων αρμοδιοτήτων και της διοικητικής υποστήριξης των Δήμων.  Είχε λήξει την 1η.11.2020 και τώρα παρατάθηκε (αναδρομικά από 1.11.2020) έως 1.10.2021,

- αρ.73: ανέστειλαν την έναρξη ισχύος του νέου θεσμικού πλαισίου για τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων (που είχαν ψηφίσει πριν λίγες ημέρες ότι δήθεν θα ξεκινούσε από 1.11.2020) για έναν χρόνο, η έναρξη μεταφέρθηκε στην 1η.10.2021,

- παρ.1 αρ.74αναθέσεις Δήμων - Περιφερειών έως 28.2.2021 για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, και με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

- παρ.2 αρ.74:  έως 28.2.2021, η πρόσληψη προσωπικού στους Δήμους - Περιφέρειες στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το αρ.212 του ν.3584/2007 και το αρ.20 του ν.2190/1994, γίνεται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον π/υ πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια Απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του π/υ, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο, στην 1η μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του. Οι διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και στα Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ. Στις Περιφέρειες επιτρέπεται η  πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ.1 αρ.20 ν.2190/1994. Το προσωπικό των Δήμων - Περιφερειών που προσλαμβάνεται με αυτές τις διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου τήρησης των μέτρων κορωνοϊού.

- παρ.3 αρ.74: έως 28.2.2021 δυνατότητα για αυξημένες έως 30% υπερωρίες στους Υπαλλήλους Δήμων ή Περιφερειών που συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου τήρησης των μέτρων covid και του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας,

- παρ.4 αρ.74: έως 30.11.2020 δυνατότητα για αυξημένες έως 30% υπερωρίες στους Υπαλλήλους των Δήμων που απασχολούνται στην εκκαθάριση Δηλώσεων τετραγωνικών,

- παρ.5 αρ.74: οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, καθώς και τα Νομικά τους Πρόσωπα, μπορούν να αναθέτουν τη διεξαγωγή εξετάσεων για την ανίχνευση του κορωνοϊού στο πάσης φύσεως προσωπικό τους, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,

- παρ.6 αρ.74:  έως την 28α.2.2021, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, η ΚΕΔΕ, η ΕΝΠΕ και οι ΠΕΔ, δύνανται να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης covid, ιατροφαρμακευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων τεστ διάγνωσης κορωνοϊού σε Νοσοκομεία, λοιπές Δημόσιες Υγειονομικές Μονάδες, ΝΠΔΔ, Ιδρύματα και Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού, που εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα εντός των ορίων τους,

- παρ.7 αρ.74: δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων, κυλικείων ή αναψυκτηρίων που λειτουργούν εντός κτιρίων τα οποία στεγάζουν δομές ή υπηρεσίες των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων αυτών, εφόσον έχει ανασταλεί υποχρεωτικά η λειτουργία τους στο πλαίσιο των μέτρων covid και για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή λειτουργίας,

- αρ.75: Η διαδικασία για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των Υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των Υπηρεσιών του Δημοσίου και των ΟΤΑ, δύναται να διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.  

- αρ.93: Το άρθρο που, κατά την Κυβέρνηση, θα ερμήνευε την «αληθή έννοια» της ν-τροπολογίας (αρ.67 ν.4735/2020  ), με την οποία ήδη έπαυσαν οριστικά ποινικές και πειθαρχικές διώξεις Αιρετών και Υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και διαδικασίες καταλογισμού ποσών εις βάρος τους.  Το νέο άρθρο εισάγει εκ των υστέρων δύο εξαιρέσεις στην ν-τροπολογία και, σύμφωνα με την Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής  , «δεν εφαρμόζεται αναδρομικά σε πράξεις που τελέσθηκαν προ της έναρξης ισχύος του».

- αρ.37: κατά παρέκκλιση μετατάξεις Υπαλλήλων από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Διοικητικά Δικαστήρια.