Σαβ, 22 Ιουν 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Πως οι Δημόσιοι Υπάλληλοι θα αποκτούν τους “Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης” (ΦΕΚ)

2/11/2020

Με Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, Κ. Πιερρακάκη, (Φ.Ε.Κ. Β’ 4798/30.10.2020) καθορίστηκε η διαδικασία αυθεντικοποίησης των Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. 

Oι Φορείς του Δημοσίου Τομέα δύνανται να αξιοποιούν ειδική υπηρεσία αυθεντικοποίησης για την είσοδο των Υπαλλήλων τους στις ψηφιακές εφαρμογές κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, η οποία φέρει τίτλο «Υπηρεσία αυθεντικοποίησης Χρηστών Δημόσιας Διοίκησης oAuth2.0.PA». Στους Φορείς του Δημοσίου Τομέα περιλαμβάνονται όσοι χαρακτηρίζονται ως τέτοιοι στην παρ.57 του αρ.2 του ν.4727/2020, δηλαδή και οι ΟΤΑ.

Χρήστες της υπηρεσίας αυθεντικοποίησης μπορεί να είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, Δημόσιοι Υπάλληλοι (πολιτικοί, στρατιωτικοί και δικαστικοί), καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό των Φορέων του Δημοσίου Τομέα.

Η υπηρεσία συνίσταται στη δημιουργία και χρήση ειδικών κωδικών διαπιστευτηρίων και παρέχεται από τη Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία αποθηκεύει και τηρεί τους κωδικούς στις υποδομές της. Οι κωδικοί αποδίδονται στους χρήστες, προκειμένου για την είσοδο σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, στις οποίες έχουν δικαίωμα πρόσβασης δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης από τον Φορέα απασχόλησης τους.

Η υπηρεσία αυθεντικοποίησης λειτουργεί με τη χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων που δημιουργούνται στην εφαρμογή «Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης» της ΓΓΠΣΔΔ.  Για τη δημιουργία κωδικών διαπιστευτηρίων, ο Υπάλληλος συνδέεται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet στην εφαρμογή «Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης» και αιτείται τη δημιουργία υπηρεσιακού λογαριασμού. Ο Υπάλληλος καλείται να επιλέξει όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης (κωδικοί - διαπιστευτήρια), σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας της εφαρμογής.

Κάθε Φορέας, συνεκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες και το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται να τηρεί ανάλογα με τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των αντίστοιχων δεδομένων, δύναται να υποβάλει αίτημα στη ΓΓΠΣΔΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση, για την αξιοποίηση της υπηρεσίας αυθεντικοποίησης κατά τη χρήση των δικών του πληροφοριακών συστημάτων ή εφαρμογών (back office).

Κάθε Φορέας καθορίζει, με δική του ευθύνη και σύμφωνα με το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας που τον διέπει, συγκεκριμένους Υπαλλήλους για τη χρήση συγκεκριμένων ψηφιακών εφαρμογών. Εναπόκειται, περαιτέρω, στην ευθύνη του κάθε Φορέα να διασφαλίζει ότι μόνον οι ειδικώς καθορισμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε εκάστη εφαρμογή μέσω της χρήσης των Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης.

Αναλυτικά, όλο το νέο πλαίσιο στο πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης ΕΔΩ