Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Όλα τα Κριτήρια και η Μοριοδότηση για τις προσλήψεις Σχολικών Καθαριστριών (ΦΕΚ)

10/8/2020

Με Κοινή Απόφαση των κ.κ. Χρ.Σταικούρα και Π.Θεοδωρικάκου (Φ.Ε.Κ. Β’ 3324/7.8.2020, ημ/νία κυκλοφορίας 8.8.2020) καθορίστηκε η διαδικασία και τα κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων από τους Δήμους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.  Υπενθυμίζεται ότι οι εν λόγω προσλήψεις με το πρόσφατο αρ.34 του ν.4713/2020 εξαιρέθηκαν από τις διαδικασίες του νόμου του ΑΣΕΠ (δηλ. του ν.2190/1994).

Να σημειωθεί ότι για την εκκίνηση της διαδικασίας πρόσληψης θα εκδοθούν Ανακοινώσεις από τους οικείους Δήμουςμέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου”, οι οποίες θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν μόρια για την κατάταξή τους από τη βαθμολόγηση των κατωτέρω κριτηρίων:

α) ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των Σχολικών Επιτροπών, μοριοδοτείται ως εξής:  17 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία.

β) ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ:  Οι πολύτεκνοι που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου, είτε είναι οι ίδιοι πολύτεκνοι είτε είναι τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, μοριοδοτούνται με 20 μονάδες. Για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου, οι υποψήφιοι λαμβάνουν 10 μονάδες για κάθε επιπλέον τέκνο.

γ) ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ:  Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν την ιδιότητα του τρίτεκνου, είτε είναι οι ίδιοι τρίτεκνοι είτε είναι τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, μοριοδοτούνται με 15 μονάδες.

δ) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ: Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται με 5 μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο τους μέχρι τον αριθμό των 2 πρώτων τέκνων και με 10 μονάδες για κάθε επιπλέον τέκνων πέραν των 2 πρώτων. Ανήλικο τέκνο θεωρείται το παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής των Αιτήσεων.

ε) ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:  Ο υποψήφιος που είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας μοριοδοτείται με 10 μονάδες για κάθε 1 τέκνο του. Μοριοδοτείται ο γονέας ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ΄ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας. Εφόσον ο υποψήφιος είναι ο ίδιος τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, μοριοδοτείται με 10 μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του). Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο, το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα μόνο γονέα του. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και το τέκνο, το οποίο στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωση του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ου έτος της ηλικίας του.  Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.

στ) ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ:  Οι υποψήφιοι που έχουν γονείς, τέκνο, σύζυγο ή αδερφό και ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% εξαιτίας νοητικής στέρησης ή αυτισμού, μοριοδοτούνται ως εξής: Βαθμός αναπηρίας από 70 % και άνω με 17 μονάδες. Βαθμός αναπηρίας από 67% έως και 69% με 15 μονάδες. Βαθμός αναπηρίας από 60% έως και 66% με 12 μονάδες. Βαθμός αναπηρίας από 50% έως και 59% με 10 μονάδες. Ο υποψήφιος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν περισσότερες από μία περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία, των οποίων ασκεί το δικαίωμα προστασίας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης για τον ίδιο μοριοδότησης και πάντως μόνο μίας εξ αυτών.

ζ) ΗΛΙΚΙΑ:  Ηλικία έως και 50 ετών μοριοδοτείται με 10 μονάδες. Ηλικία άνω των 50 ετών μοριοδοτείται με 20 μονάδες.

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία, προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος εμπειρίας) και, εάν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) κ.ο.κ. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Αναφορικά με τη συνδρομή περισσοτέρων του ενός κριτηρίων μοριοδότησης, ισχύουν τα κάτωθι:

- Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης για εκείνον βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

- Τόσο ο πολύτεκνος όσο και το τέκνο πολύτεκνου δικαιούνται περαιτέρω και τις μονάδες από το κριτήριο των ανήλικων τέκνων. Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.

- Τα μόρια που αντιστοιχούν στα κριτήρια του πολυτέκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα, προκειμένου να προσληφθεί.

- Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα τρίτεκνος και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων.

- Τόσο ο τρίτεκνος όσο και το τέκνο τρίτεκνου δικαιούνται περαιτέρω και τις μονάδες από το κριτήριο των ανήλικων τέκνων.

- Τα μόρια που αντιστοιχούν στα κριτήρια του τρίτεκνου ή του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα, προκειμένου να προσληφθεί.

- Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα γονέας και τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων

- Τα μόρια που αντιστοιχούν στα κριτήρια του γονέα ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, δύναται να λάβει, μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα, προκειμένου να προσληφθεί.

- Για την απόδειξη των μοριοδοτούμενων κριτηρίων οι προσληπτέοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη διαδικασία που θα εφαρμοστεί για τις προσλήψεις, στο πλήρες κείμενο της ΚΥΑ, εδώ