Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Αυτή είναι η Επιτροπή που θα αλλάξει το “Νόμο Σπίρτζη”για τις Δημόσιες Συμβάσεις

5/5/2020

Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α’ 91/3.5.2020, ημ/νία κυκλοφορίας 4.5.2020), δημιουργήθηκε “Κυβερνητική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων”, η οποία θα λειτουργεί ως Ομάδα Διαχείρισης Έργου“για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του ν.4412/2016”, δηλαδή του πολυσυζητημένου, ειδικά στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,“Νόμου Σπίρτζη”.

Ειδικότερα, η Επιτροπή θα λειτουργεί ως Ομάδας Διαχείρισης Έργου “για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών”.

Η Επιτροπή αποτελείται από:

α) τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Πρόεδρο,

β) τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,

γ) τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση και τον συντονισμό μεταξύ των Υπουργείων,

δ) τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου,

ε) τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για τη βιομηχανία, το εμπόριο και την προστασία του καταναλωτή,

στ) τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για θέματα απλοποίησης και ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών, ως μέλη.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν, κατά περίπτωση, ως εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι εξής:

α) ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για θέματα εμπορίου,

β) ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

γ) ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

δ) ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 

Η Επιτροπή προσδιορίζειτις προτεραιότητες των δράσεων του πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του κάθε Υπουργείου, καταρτίζει τα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη επιμέρους στόχων, όπως διαβούλευσης, έκδοσης κανονιστικών πράξεων, οργανωτικών αλλαγών, εκπαίδευσης, και δίνει κατευθύνσεις για την υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων”.

Για την υποβοήθηση των επιμέρους δραστηριοτήτων της, η Επιτροπή μπορεί να συνιστά ή να εισηγείται στους κατά περίπτωση αρμόδιους Υπουργούς τη σύσταση ΟμάδωνΕργασίας και Ομάδων Διοίκησης Έργου αποτελούμενων από εξειδικευμένο προσωπικό του Δημόσιου Τομέα ή και ιδιώτες εμπειρογνώμονες, να ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους και να παρακολουθεί το έργο τους.

Στην Επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον καλούνται από αυτήν, στελέχη του Δημόσιου ή ΙδιωτικούΤομέα, καθώς και εμπειρογνώμονες.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή μπορεί να διαβουλεύεται με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και συλλογικών φορέων, καθώς και με στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης για την ανταλλαγή απόψεων και την εξασφάλιση των συνεργειών που απαιτούνται για την πληρέστερη αναμόρφωση και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου του ν.4412/2016.

Οι Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα και κάθε άλλος εμπλεκόμενος Φορέας του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα οφείλουν να δίνουν πληροφορίεςκαι στοιχεία προς την Επιτροπή και τις επιμέρους Ομάδες Εργασίας για την υλοποίηση των Αποφάσεων αυτής, καθώς και την προώθηση των απαιτούμενων δράσεων.

Ρητώς ορίζεται ότι στα μέλη της Επιτροπής και των Ομάδων Εργασίας δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

 

Το σχετικό Φ.Ε.Κ. βρίσκεται ΕΔΩ