Πεμ, 22 Οκτ 2020
Αρχική  > Πολιτική

Έτοιμη η ΚΥΑ για την αυτοματοποίηση της Δήλωσης Γέννησης (ΦΕΚ)

11/2/2020

Με ταχείς ρυθμούς δρομολογήθηκε η νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία για τη δήλωση των γεννήσεων.

Δεν πρόλαβαν να περάσουν λίγες ημέρες από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου (ν.4659/2020, Φ.Ε.Κ. Α’ 21/3.2.2020, βλ. “Ψηφίστηκε η αυτόματη δήλωση γεννήσεων–Νέα διαδικασία για γονείς και Δήμους) και ήδη χθες 10 Φεβρουαρίου εκδόθηκε η εφαρμοστική Κοινή Απόφαση των Υπουργών Επικρατείας (Ψηφιακής Διακυβέρνησης), Εσωτερικών, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας.

 

Σκοπός της ΚΥΑ είναι η αποτύπωση της διαδικασίας δήλωσης γέννησης για τέκνα που γεννιούνται σε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ή και σε μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων με χρήση του υποσυστήματος του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του αρ.13 του ν.4659/2020, ο καθορισμός του τύπου και περιεχομένου και ό,τι αφορά τη δήλωση γέννησης, την απόδοση A.M.Κ.Α., την ασφάλιση του νεογνού και την αίτηση για την χορήγηση του επιδόματος γέννησης, καθώς και η αποτύπωση των απαραίτητων τεχνικών λεπτομερειών.

Υπόχρεοι σε δήλωση γέννησης με την ψηφιοποιημένη διαδικασία είναι οι ασκούντες τη γονική μέριμνα του τέκνου και ειδικότερα: (α) Οι γονείς του νεογνού από κοινού (β) Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή εκ μέρους της υπαίτιας εγκατάλειψης του νεογνού, ο πατέρας του νεογνού, (γ) Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, η μητέρα του νεογνού.

Διαδικασία κατάρτισης ψηφιακής δήλωσης γέννησης

Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του μαιευτηρίου προβαίνει στην κατάρτιση της ψηφιακής δήλωσης γέννησης χρησιμοποιώντας το υποσύστημα δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και τα ταυτοποιητικά έγγραφα που του προσκομίζουν οι γονείς, αντίγραφα των οποίων τηρούνται στο αρχείο του μαιευτηρίου. Ο υπάλληλος αναζητά από το Μητρώο Πολιτών τα απαραίτητα στοιχεία, συμπληρώνοντας στη φόρμα το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης. Στην περίπτωση που ανευρεθεί στη βάση του Μητρώου Πολιτών εγγραφή που αντιστοιχεί, αντλεί από το σύστημα τα ήδη σε αυτό καταχωρημένα στοιχεία. Τα πεδία που μένουν κενά συμπληρώνονται από τον υπάλληλο. Εάν δεν ανευρεθεί εγγραφή με βάση τα συμπληρωθέντα στοιχεία, τα πεδία συμπληρώνονται από τον υπάλληλο.

Μόλις ολοκληρώσει την καταχώριση στο σύστημα, αποθηκεύει τη δήλωση γέννησης, την οποία εκτυπώνει και δίνει προς έλεγχο στους γονείς για να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων. Στη συνέχεια, η εκτυπωμένη δήλωση γέννησης υπογράφεται ιδιοχείρως από τους υπόχρεους στην ψηφιακή δήλωση και τον ιατρό, αποθηκεύεται στο αρχείο του μαιευτηρίουκαι οριστικοποιείται. Οι γονείς με την δήλωση γέννησης επιβεβαιώνουν ταυτόχρονα την ορθότητα των στοιχείων της δήλωσης γέννησης και παρέχουν την συγκατάθεσή τους για τη λήψη από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ των φορολογικών, των ασφαλιστικών και άλλων τυχόν αναγκαίων δεδομένων που τηρούνται σε διάφορα μητρώα του Δημοσίου. Η επιβεβαίωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Το περιεχόμενο της οριστικοποιημένης έντυπης ενυπόγραφης δήλωσης ταυτίζεται με το περιεχόμενο της οριστικοποιημένης εντός του συστήματος δήλωσης.

Η οριστικοποιημένη δήλωση αποστέλλεται σε πραγματικό χρόνο μέσω του συστήματος στο αρμόδιο Ληξιαρχείο ως εκκρεμότητα δήλωσης γέννησης με συνημμένη την εντός του συστήματος δήλωση.

Διαδικασία στο Ληξιαρχείο χωρίς την παρουσία των υπόχρεων

Με την παραλαβή της εισερχόμενης εκκρεμότητας, ο Ληξίαρχος καταρτίζει τη Ληξιαρχική Πράξη γέννησης. Τα στοιχεία της δήλωσης γέννησης που απαιτούνται για τη Ληξιαρχική Πράξη γέννησης αντλούνται μέσω του συστήματος.

Κατά την οριστικοποίηση της Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης από το αρμόδιο Ληξιαρχείο, πραγματοποιούνται τα εξής:

(α) Αποδίδεται Α.Μ.Κ.Α. στο νεογνό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

(β) Αποστέλλεται εκκρεμότητα στα αρμόδια Δημοτολόγιαγια την αυτεπάγγελτη εγγραφή του τέκνου στην οικογενειακή μερίδα.

Διαδικασίες μετά την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης

Μετά την οριστικοποίηση της Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ενημερώνει τα απαραίτητα μητρώα του Δημοσίου, όπως ενδεικτικά Ε.Φ.Κ.Α., μητρώο Α.Μ.Κ.Α., Ο.Π.Ε.Κ.Α., μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (Κ.Ε.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Η Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. ενημερώνει με γραπτό μήνυμα ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους υπόχρεους προς δήλωση της γέννησης για την οριστικοποίηση της Ληξιαρχικής Πράξης και τον Α.Μ.Κ.Α. του νεογνού.