Κυρ, 09 Αυγ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Βοήθεια στο Σπίτι: Τι χρειάζεται για να καλυφθεί η μισθολογική δαπάνη

12/12/2019

Ανακοίνωση σχετικά με το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” δημοσίευσε την 11η Δεκεμβρίου η ΕΕΤΑΑ. Με θέμα τη «μεταφορά του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" στους Δήμους», περιλαμβάνονται δύο αρχεία για την κάλυψη της μισθολογικής δαπάνης των Δήμων, που ανέλαβαν την υλοποίηση του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” στο πλαίσιο του αρ.91 του ν.4583/2018, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

 

Κατ’ αρχάς, όπως καταλήγει το σχετικό από 10/5/2019 Σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΕΤΑΑ, « θα πρέπει οι Δήμοι, οι οποίοι ανέλαβαν την υλοποίηση του Προγράμματος, να προσκομίζουν στην ΕΕΤΑΑ σχετική Απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου για μεταφορά του Προγράμματος καθώς και του αντίστοιχου προσωπικού στο Δήμο. Το μεταφερόμενο Πρόγραμμα συνεχίζει να υλοποιείται από τον εκάστοτε Δήμο, ο οποίος θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από το Πρόγραμμα έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας του αρ.91 του ν.4583/2018, οπότε και θα εφαρμόζεται η διάταξη της παρ.7του ίδιου άρθρου, όσον αφορά στην κάλυψη της σχετικής μισθολογικής δαπάνης ».

 

Περαιτέρω, στη Λίστα με τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά  που πρέπει να προσκομιστούν στην ΕΕΤΑΑ, αποκλειστικά σε φυσικό αρχείο, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1)Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση Ο.Ε.Υ       

2)Εγκριτική Απόφαση Αποκεντρωμένης για τροποποίηση Ο.Ε.Υ.          

3)Φ.Ε.Κ. Δημοσίευσης τροποποιητικής Ο.Ε.Υ        

4)Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου για μεταφορά του προσωπικού και του προγράμματος από το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Κ.Ε(αναφερόμενοι στο αρ.91 του ν.4583/2018 με τον οποίο ο Δήμος θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρόγραμμα)

5)Φ.Ε.Κ. μεταφοράς του προσωπικού Αορίστου χρόνου(εφόσον υπάρχει υπάλληλος αορίστου χρόνου του Β.Σ.Σ.)

6)Απόφαση Δημάρχου για ανάληψη καθηκόντων του μεταφερόμενου προσωπικού ορισμένου χρόνου          

7)Διαγραφές του προσωπικού από το μητρώο εργαζομένων του Ν.Π.Δ.Δ. ή της Κ.Ε

8)Εγγραφές (Καταχώριση) του προσωπικού στα μητρώα του Δήμου

9)Γενικά στοιχεία του Νέου φορέα (Δήμου)

10)Φωτοτυπία από την τράπεζα στην οποία θα φαίνεται η επωνυμία του Δήμου και  το δηλωμένο ΙΒΑΝ.