Κυρ, 01 Νοε 2020
Αρχική  > Περιφέρειες

Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών στις δαπάνες του Δημοσίου (Τροπολογία)

8/12/2019

Με τη νομοθετική παρέμβαση του άρθρου 2 της εκπρόθεσμης Τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο φορολογικό Νομοσχέδιο, συμπληρώνεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική διακίνηση των δικαιολογητικών δημοσίων δαπανών.

Στόχο έχει να διασφαλίσει ότι η ηλεκτρονική διακίνηση διενεργείται νόμιμα βάσει τηρούμενου ηλεκτρονικού φακέλου και γι’ αυτό διευκρινίζει ποια θεωρούνται “πρωτότυπα δικαιολογητικά”σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ειδικότερα, για να γίνει κατανοητό τι έρχεται να συμπληρώσει η Τροπολογία, επεξηγούνται τα κάτωθι:

 

Στοαρ.69ΣΤ του ν.4270/2014ως ισχύει, προβλέπεται η δυνατότητα να υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή οι δαπάνες όλων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Περαιτέρω, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις καθορίζονται οι Φορείς και ο χρόνος υπαγωγής αυτών στην ηλεκτρονική διακίνηση, καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η αριθ.2/53983/0026/27.6.2019 ΚΥΑ (Β' 2726/2.7.2019), με την οποία καθορίστηκε η διαδικασία της διακίνησης των δικαιολογητικών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού των Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, οι οποίες εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ).

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται

- όσες εξοφλούνται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ),

- όσες τακτοποιούνται συμψηφιστικά και

- όσες έχουν προπληρωθεί - προκαταβληθεί και για τις οποίες απαιτείται απόδοση λογαριασμού.

Από τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 της ανωτέρω ΚΥΑ, προβλέπεται ότι, από την έναρξη ισχύος αυτής, τόσο για τον έλεγχο, όσο και για την εκκαθάριση και εξόφληση/τακτοποίηση των δημοσίων δαπανών, είναι αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό φάκελο. Συγκεκριμένα, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, η οποία πραγματοποιεί τη δαπάνη, αναθέτει σε υπάλληλο-χρήστη του συστήματος ΗΔΔ, τη δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου, στον οποίο εισάγονται και αποθηκεύονται όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Μέρος αυτών, δε, μέχρι σήμερα δεν είναι ψηφιοποιημένα και άρα πρωτότυπα, αλλά απαιτείται να ψηφιοποιούνται μέσω σαρωτή (scanner) και να υπογράφονται ψηφιακά όχι από τον εκδότη, αλλά από τον υπάλληλο που τηρεί τον ηλεκτρονικό φάκελο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα το αρ.75 του ν.4446/2016ως ισχύει, τα δικαιολογητικά για τον έλεγχο, εκκαθάριση, ενταλματοποίηση, εξόφληση/τακτοποίηση των δημοσίων δαπανών πρέπει να είναι πρωτότυπα.

Συνεπώς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ηλεκτρονική διακίνηση των δικαιολογητικών δημοσίων δαπανών νομίμως διενεργείται βάσει τηρούμενου ηλεκτρονικού φακέλου, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και έγγραφα μη ψηφιοποιημένα, άρα μη πρωτότυπα με τη στενή έννοια, κρίνεται απαραίτητη η συμπλήρωση των οικείων διατάξεων με τη ρύθμιση του αρ.2της Τροπολογίας, την οποία μπορείτε να δείτε ολόκληρη ΕΔΩ.