Τετ, 28 Φεβ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Επεκτάθηκε η ποσόστωση 3/5 των Δημάρχων σε επιπλέον Επιτροπές και Όργανα

25/10/2019

Όπως είναι γνωστό, στην παρ.1 του αρ.6 του ν.4623/2019 η Κυβέρνηση έχει θεσπίσει γενικό κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο, όπου προβλέπεται ορισμός μελών στη Διοίκηση Νομικών Προσώπων Δήμων, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα 3/5 των μελών, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από το Δήμαρχο.

 

Με διάταξη που ψηφίστηκε εντός του πολυνομοσχεδίου (στην παρ.9 του πρώτου άρθρου Τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών) επεκτάθηκε το πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω γενικού κανόνα υπέρ των Δημάρχων.

 

Συγκεκριμένα, ορίστηκε πως η παρ.1 του αρ.6 του ν.4623/2019 θα ισχύει “αναλόγως” και:

Ι]“για τη σύσταση των Επιτροπών του αρ.70 του ν.3852/2010”. Πρόκειται για τις Επιτροπές που μπορεί να συγκροτεί το Δημοτικό Συμβούλιο, με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του.

ΙΙ]“για τη συμμετοχή Αιρετών εκπροσώπων του Δήμου σε Επιτροπές και συλλογικά όργανα Νομικών Προσώπων, κληροδοτημάτων και σωματείων που συστήνονται και λειτουργούν με νομοθετήματα του Υπουργείου Εσωτερικών ή άλλων Υπουργείων”.

 

Στην Αιτιολογική Έκθεση δεν υπήρχε κάποια αιτιολογία τεκμηρίωσης της επέκτασης.

 

Συναφώς, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε (βλ. σχετική ανάλυση του AIRETOS) ότι παράλληλα, με άλλο άρθρο του ίδιου Ν/Σ, η παρ.1 του αρ.6 του ν.4623/2019 (που πλέον θα εφαρμόζεται σε περισσότερες περιπτώσεις, όπως προαναφέραμε), αντικαταστάθηκε.

Η πρόβλεψη περί 3/5 του Δημάρχου διατηρήθηκε, άλλαξε όμως ο υπολογισμός των υπολοίπων μελών.

Ειδικότερα, τροποποιήθηκε ως εξής:« 1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη Διοίκηση των Νομικών Προσώπων των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα 3/5 επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται από το Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (exofficio) ή υποδεικνύονται από Φορείς, προτείνονται από τις λοιπές Παρατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές Παρατάξεις συμμετέχουν στα Συμβούλια με τουλάχιστον ένα μέλος.Πράξεις ορισμού Διοικητικών Συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές που εγκαταστάθηκαν την 01.9.2019, θεωρούνται νόμιμες.»