Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Ν/Σ ΟΤΑ: Νέες σημαντικές αλλαγές – Σε όλους τους Δήμους Γενικός Γραμματέας (Έγγραφο)

7/8/2019

Σειρά τροποποιήσεων στο πολυνομοσχέδιο “Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα” κατατέθηκαν την Τρίτη 6/8 με έγγραφο του Π. Θεοδωρικάκου κατά την 3η συνεδρίαση των συναρμόδιων κοινοβουλευτικών Επιτροπών.


Ο AIRETOS παραθέτει κατωτέρω τις αλλαγές, αναλύοντας ταυτοχρόνως τη σημασία τους. 


Ι] Πρώτη, σημαντικότερη και θετική αλλαγή για τους Δήμους, είναι ότι πλέον δίνεται δυνατότητα σε όλους τους Δήμους και  Συνδέσμους Δήμων, εφόσον έχουν οικονομική δυνατότητα, να έχουν Γενικό Γραμματέα.  Δηλαδή ανεξαρτήτως πληθυσμού.

Ειδικότερα, η παρ.1 του αρ.161 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), όπως αντικαθίσταται με την παρ.1 του αρ.15 του Ν/Σ, διαμορφώνεται ως εξής: 

« 1. Δήμοι και σύνδεσμοι Δήμων με πληθυσμό πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και Δήμοι που είναι πρωτεύουσες νομών ως και Σύνδεσμοι Δήμων, Δήμων και Κοινοτήτων ή Κοινοτήτων με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κατοίκους, εφόσον  που έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα, μπορούν με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους να συνιστούν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα. 

Δήμοι που συνέστησαν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα βάσει του προηγούμενου εδαφίου, μπορούν να διατηρήσουν τη θέση αυτή ανεξαρτήτως πληθυσμιακού μεγέθους. 

Κατά την πρώτη θητεία των δημοτικών αρχών στους Δήμους που συστάθηκαν συνιστώνται με την παρ.1 του αρ.154 του ν.4600/2019 (Α΄ 43) μπορεί να διορισθεί Γενικός Γραμματέας, χωρίς να απαιτείται η πλήρωση του πληθυσμιακού κριτηρίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, ακόμα και αν δεν προβλέπεται θέση στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. »


ΙΙ] Δεύτερη διορθωτική παρέμβαση, σημαντική και αυτή, είναι ότι η αναλογία 3/5 – 2/5 στις Διοικήσεις όλων των Νομικών Προσώπων της Αυτοδιοίκησης, δεν θα εφαρμόζεται μόνο στον ορισμό Αιρετών μελών, αλλά γενικώς στον ορισμό μελών.  Στον υπολογισμό θα συμπεριλαμβάνεται και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Συγκεκριμένα, το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του αρ.6 του Ν/Σ αναδιατυπώνεται ως εξής: 

« 1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός ΑΙΡΕΤΩΝ μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών αυτών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις. »

ΙΙΙ]  Στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων, προστίθεται η εξής αρμοδιότητα: 

« κα) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών ».

Επισημαίνουμε πως πρόκειται για αρμοδιότητα που σήμερα ήδη υπάρχει στην παρ.1 του αρ.72 του ν.3852/2010 όπου αποτυπώνονται οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά ο Υπουργός την είχε ξεχάσει στην παρ.1 του αρ.3 του Ν/Σ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ξεχασμένη αρμοδιότητα, εντόπισε και επεσήμανε το ΔΣ της ΚΕΔΕ.


IV] Αντίστοιχη προσθήκη εισάγεται και για τις Περιφέρειες.  

Η αρμοδιότητα «ιθ’) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών» είχε ομοίως παραλειφθεί και δεν υπήρχε στην παρ.2 του αρ.3 του Ν/Σ που αντικαθιστά την παρ.1 του αρ.176 του ν.3852/2010 για την Οικονομική Επιτροπή των Περιφερειών.  

Τώρα η έλλειψη συμπληρώθηκε.


V] Δίνεται αναδρομική ισχύς, από την Πρωτοχρονιά, στη ρύθμιση που αφορά τη συνέχιση λειτουργίας των αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των ΟΤΑ.

Με το έγγραφο του Υπουργού, προστίθενται δύο νέα εδάφια στην παρ.16 του αρ.5 του Ν/Σ, με αποτέλεσμα αυτή να προκύπτει ως εξής:

«Ειδικά για τις αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις οποίες το μεγαλύτερο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου τους κατέχει ένας από τους φορείς της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας τους και μετά τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη, με κατάλληλη τροποποίηση του καταστατικού τους.  Η ισχύς των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου αρχίζει από 1/1/2019.  Σε περίπτωση που οι εταιρείες αυτές έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, αυτή ανακαλείται. »


VI]  Αλλαγή στο άρθρο για τις “συμπράξεις” στους Δήμους

Στην παρ.1 του αρ.1 του Ν/Σ,  η φράση «των μελών των Παρατάξεων που θα συμπράξουν» αντικαθίσταται από τη φράση «κάθε Παράταξης που συμπράττει». Έτσι το σημείο διαμορφώνεται ως εξής:

« Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας της Δημοτικής Αρχής και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών των παρατάξεων που θα συμπράξουν κάθε Παράταξης που συμπράττει και κατατίθεται στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. »


VII] Αντίστοιχη αλλαγή στην παρ.2 του αρ.1 του Ν/Σ, για τις “συμπράξεις” στις Περιφέρειες.

« Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας της Περιφερειακής Αρχής και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών των παρατάξεων που θα συμπράξουν κάθε Παράταξης που συμπράττει και κατατίθεται στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου. »


VIII] Τέλος, η Κυβέρνηση διόρθωσε σειρά νομοτεχνικών σφαλμάτων, που είχε κάνει κατά τη σύνταξη του Ν/Σ και αφορούσαν εσφαλμένη αρίθμηση σημείων. 

Αναλυτικότερα:

i) Οι εκ παραδρομής αριθμηθείσες ως περιπτώσεις κ’ και κα’ της παρ.1 του αρ.72 του ν.3852/2010, όπως τροποποιείται με το αρ.3 παρ.1 του Ν/Σ, αναριθμούνται σε περιπτώσεις ιθ’ και κ’.

ii) Στον πρώτο στίχο της παρ.2 του αρ.72 του ν.3852/2010, όπως τροποποιείται με το αρ.3 παρ.1 του Ν/Σ, οι λέξεις «ιζ’, ιη’ και κ’» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ιζ’, ιη’ και ιθ’»

iii) Οι εκ παραδρομής αριθμηθείσες ως περιπτώσεις ιη’, ιθ’, κ’ και κα’ της παρ.1 του αρ.176 του ν.3852/2010, όπως τροποποιείται με το αρ.3 παρ.2 του παρόντος σχεδίου νόμου, αναριθμούνται σε περιπτώσεις ιε’, ιστ’, ιζ’ και ιη’.

iv)  Στον πρώτο στίχο της παρ.2 του αρ.176 του ν.3852/2010, όπως τροποποιείται με το αρ.3 παρ.2 του Ν/Σ, οι λέξεις «ιζ’ και η’» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ιζ’ και ιη’»


Ο AIRETOS εξασφάλισε και παρουσιάζει το έγγραφο που κατετέθη στη Βουλή, ΕΔΩ