Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Σύνθεση-Κατάθεση ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ: Σημαντικές διευκρινίσεις ΥΠΕΣ προς τα Δικαστήρια

30/4/2019

Έγγραφο προς τους Προέδρους και Εισαγγελείς Εφετών, τους Προέδρους και Εισαγγελείς Πρωτοδικών και τους Προέδρους Διοικητικών Πρωτοδικείων απέστειλε την 24η Απριλίου ο Υπουργός Εσωτερικών.

Σε αυτό, μεταξύ άλλων, περιέχονται επισημάνσεις για την έγκυρη κατάρτιση και κατάθεση των Συνδυασμών στις Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές του Μαΐου.
Αναλυτικότερα, ο Αλέξης Χαρίτσης σημειώνει:

“ (...)Ι] Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Διευθυντές Ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και οι υπεύθυνοι συντονιστές επιστημονικής λειτουργίας Κέντρων Υγείας, δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση ευθύνης που κατέχουν ( και όχι από την υπαλληλική τους ιδιότητα ), πριν την ημέραανακήρυξης των υποψηφίων, δηλαδή μέχρι τη 12ηώρα βραδινή της 10ηςΜαΐου 2019.

ΙΙ] Σε ό,τι αφορά στο μέγιστο αριθμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων σε δήμους με περισσότερες της μιας εκλογικές περιφέρειες, η δυνατότητα προσαύξησης έως και 50% παρέχεται αυτοτελώς για κάθε μία εκλογική περιφέρειακαι όχι με βάση το συνολικό αριθμό των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Συνεπώς, καθίσταται προφανές ότι το άθροισμα του μέγιστου αριθμού υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια δύναται να είναι μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό υποψηφίων σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, στην οποία εκλέγεται ίδιος αριθμός δημοτικών συμβούλων.

Ο υποχρεωτικός αριθμός υποψηφίων από τα δύο φύλα ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), ο οποίος υπολογίζεται βάσει του αριθμού των υποψηφίων στο σύνολο του δήμου (και όχι σε κάθε εκλογική περιφέρεια). Μπορούν, δε, να θέσουν υποψηφιότητα σε όποια εκλογική περιφέρεια επιθυμεί κάθε συνδυασμός.

ΙΙΙ] Σε ό,τι αφορά στην αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των έγγαμων ή συμβιούντων υποψηφίων στις δηλώσεις των συνδυασμών για την ανάδειξη των νέων δημοτικών και κοινοτικών αρχών, ισχύουν τα ακόλουθα:
Κάθε υποψήφιος, εφόσον είναι έγγαμος ή έγγαμη ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, μπορεί να προσθέσει στη δήλωσή του, ανεξαρτήτως σειράς, και το επώνυμο του συζύγου ή συμβιούντος.
Για παράδειγμα, γυναίκα υποψήφια με όνομα Μαρία, πατρικό επώνυμο Παπαδοπούλου, επώνυμο συζύγου Γεωργιάδου και όνομα πατρός Μάριος, μπορεί να αναγραφεί στη δήλωση με τους ακόλουθους τρόπους:
α. Παπαδοπούλου Μαρία του Μάριου, ή
β. Παπαδοπούλου Γεωργιάδου Μαρία του Μάριου, ή
γ. Γεωργιάδου Παπαδοπούλου Μαρία του Μάριου.

Καθίσταται φανερό, από τα ανωτέρω, ότι υποψήφιες που στην οικογενειακή τους μερίδα είναι εγγεγραμμένες με το πατρικό τους επώνυμο, δεν δύνανται να απαλείψουν το επώνυμο αυτό. Αντίθετα, δύνανται, κατά βούλησή τους, να προτάξουν έναντι του πατρικού το επώνυμο του συζύγου τους ή να προσθέσουν το επώνυμο του συζύγου μετά το πατρικό.
Υποψήφιες που στην οικογενειακή τους μερίδα είναι εγγεγραμμένες με το επώνυμο του συζύγου τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό είτε του συζύγου είτε μόνο ένα από αυτά. Αν γίνει χρήση μόνο του συζυγικού επωνύμου, αντί του πατρωνύμου τίθεται το όνομα του συζύγου, με την ένδειξη «σύζυγος» ή «συζ.».

Για παράδειγμα, γυναίκα υποψήφια με όνομα Μαρία, πατρικό επώνυμο Παπαδοπούλου, επώνυμο συζύγου Γεωργιάδου, όνομα πατρός Μάριος και όνομα συζύγου Ιωάννης, η οποία είναιεγγεγραμμένη στην οικογενειακή της μερίδα με το επώνυμο του συζύγου της, μπορεί να αναγραφεί στη δήλωση με τους ακόλουθους τρόπους:
α. Παπαδοπούλου Μαρία του Μάριου, ή
β. Παπαδοπούλου Γεωργιάδου Μαρία του Μάριου, ή
γ. Γεωργιάδου Παπαδοπούλου Μαρία του Μάριου, ή
δ. Γεωργιάδου Μαρία σύζυγος Ιωάννη, ή
ε. Γεωργιάδου Μαρία συζ. Ιωάννη.

IV]Στην περίπτωση της κατ’ εξαίρεση κατάθεσης συνδυασμού με το ίδιο όνομα και έμβλημα σε περισσότερες της μίας κοινότητες του ίδιου δήμου, εφόσον αυτό ταυτίζεται με το όνομα και το έμβλημα συνδυασμού υποψηφίου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων του ιδίου δήμου, ο νόμος, πέραν του περιεχομένου της δήλωσης και της υποχρέωσης υποβολής της από τον υποψήφιο δήμαρχο, δεν προσδιορίζει συγκεκριμένο τύπο υποβολής.

Συνεπώς, η υποβολή μπορεί να γίνει είτε με ενιαία δήλωση είτε διακριτά.

Και στις δύο περιπτώσεις δεν απαιτείται η συνυπογραφή της δήλωσης από τους υποψηφίους συμβούλους κοινότητας, ακριβώς όπως και για τους δημοτικούς συμβούλους καθώς με την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης από τον υποψήφιο σύμβουλο εξυπηρετείται το πνεύμα του νόμου που απαιτεί ο υποψήφιος αιρετός να έχει συγκαταθέσει για την υποψηφιότητά του.

V] Στην υπεύθυνη δήλωση που καταθέτουν οι υποψήφιοι στο Πρωτοδικείο για την ανακήρυξή τους μπορούν να αναγράψουν
«γ) αποδέχομαι την υποψηφιότητά μου με το συνδυασμό….» ή
«γ) αποδέχομαι την υποψηφιότητα για το αξίωμα του συμβούλου… στην εκλογική περιφέρεια …»,
αφού και στις δύο περιπτώσεις δηλώνεται ανεπιφύλακτα η αποδοχή της υποψηφιότητας του ενδιαφερομένου.

VI] Σύμφωνα με την πάγια θέση του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κοινότητα που έχει απογραφεί με μηδενικό μόνιμο πληθυσμό (υπ’ αριθ. 28549/ 2019, Β’ 1327, απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών), δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας (αριθ. πρωτ. 14667/25-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).

VII] Επισημαίνεται ότι οι εκδιδόμενες από τα ΚΕΠ βεβαιώσεις α) οικογενειακής κατάστασης και β) γέννησης, είναι ίσης αποδεικτικής ισχύος ως προς την απόδειξη εγγραφής του υποψηφίου στο δημοτολόγιο δήμου όπου είναι υποψήφιος, με τα αντίστοιχα εκδιδόμενα από τους δήμους πιστοποιητικά.“

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. το έγγραφο του Υπουργού ΕΔΩ