Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Κατάρτιση Συνδυασμών: Αναλυτικοί Πίνακες με τους αριθμούς Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων

20/4/2019

 Με την 5η Μαΐου να αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία επίδοσης/παράδοσης των Δηλώσεων Συνδυασμών στους Προέδρους των οικείων Πολυμελών Πρωτοδικείων, σε πονοκέφαλο εξελίσσεται για πολλούς επίδοξους Δημάρχους η εξεύρεση Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων για την έγκυρη κατάρτιση Συνδυασμών.

Όπως έχετε επανειλημμένως ενημερωθεί από τον AIRETO,το θεσμικό πλαίσιο του Καλλικράτη για τον ανώτατο και κατώτατο αριθμό Υποψήφιων σε κάθε Συνδυασμό, άλλαξε με τον Κλεισθένη και τροποποιήθηκε ξανά με το ν.4604/2019.

 

Κατωτέρω μπορείτε να δείτε τρεις αναλυτικούς Πίνακες με τον ελάχιστο και το μέγιστο αριθμό Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων ανά περίπτωση.

 

Υπενθυμίζεται ότι η περ.γ’ της παρ.4 του αρ.18 του ν.3852/2010 όπως ισχύει, ορίζει ότι ο αριθμός των Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, με δυνατότητα προσαύξησης έως 50%. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

Ταυτοχρόνως, ο αριθμός των Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό 40%, τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των Υποψήφιων του οικείου Συνδυασμού. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.  Δηλαδή ο κανόνας της ποσόστωσης υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό των Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων στο σύνολο του Δήμου και όχι με βάση τον αριθμό των Υποψήφιων ανά εκλογική περιφέρεια. Με άλλα λόγια, ο Συνδυασμός μπορεί να κατανείμει τον αριθμό των Υποψήφιων που προέρχονται από αμφότερα τα φύλα σε όποια εκλογική περιφέρεια του Δήμου επιθυμεί.

 

Υπογραμμίζεται πως :

- για τον υπολογισμό του κατώτατου και ανώτατου ορίου Υποψήφιων ΔΕΝ προσμετράται ο Υποψήφιος Δήμαρχος του Συνδυασμού,

- σύμφωνα με την παρ.9 του ανωτέρω άρθρου, « αν η Δήλωση του Συνδυασμού (...) περιλαμβάνει (...) λιγότερους Υποψήφιους από τα ελάχιστα όρια της περ.γ' της παρ.4 ή δεν περιλαμβάνει Υποψήφιους για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών ή δεν πληροί την ποσόστωση φύλου της παρ.4 και αυτό βεβαιωθεί από το Δικαστήριο, η Δήλωση είναι απαράδεκτη »,

- ο αριθμός των εδρών ανά εκλογική περιφέρεια καθορίστηκε με την Υπουργική Απόφαση στο Φ.Ε.Κ. Β’ 1056/29.3.2019.

 

Προς υποβοήθηση των Υποψήφιων, ακολουθούν οι αριθμοί των Υποψήφιων, όπως προκύπτουν από την προαναφερθείσα νομοθεσία:

 

ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ελάχιστος και Μέγιστος Αριθμός

Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων

Δήμος

(μόνιμος πληθυσμός)

Ελάχιστος Αριθμός Υποψήφιων

Μέγιστος Αριθμός Υποψήφιων

έως και 2.000

13

20

2.0001 – 5.000

17

26

5.001 – 10.000

21

32

10.001 – 30.000

27

41

30.001 – 60.000

33

50

60.001 – 100.000

41

62

100.001 – 150.000

45

68

150.001 και άνω

49

74

 

ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Ελάχιστος και Μέγιστος Αριθμός

Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων

Αριθμός εδρών εκλογικής περιφέρειας

Ελάχιστος Αριθμός Υποψήφιων

Μέγιστος Αριθμός Υποψήφιων

Μονοεδρική

1

2

Διεδρική

2

3

Τριεδρική

3

5

Έδρες εκλογικής περιφέρειας

Ίσος με τις έδρες της εκλογικής περιφέρειας

Αυξανόμενος έως 50% του

αριθμού των εδρών της

εκλογικής περιφέρειας

 

ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΦΥΛΩΝ

Ελάχιστος και Μέγιστος Αριθμός Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων

ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΦΥΛΟ

Δήμος(μόνιμος πληθυσμός)

Ελάχιστος Αριθμός Υποψήφιων Συνδυασμού

Ελάχιστος Αριθμός Υποψήφιων από κάθε φύλο

 

Μέγιστος Αριθμός Υποψήφιων Συνδυασμού

Ελάχιστος Αριθμός Υποψήφιων από κάθε φύλο

έως και 2.000

13

5

 

20

8

2.001 – 5.000

17

7

 

26

10

5.001 – 10.000

21

8

 

32

13

10.001 – 30.000

27

11

 

41

16

30.001 – 60.000

33

13

 

50

20

60.001 – 100.000

41

16

 

62

25

100.001 – 150.000

45

18

 

68

27

150.001 και άνω

49

20

 

74

30