Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Χρηματοδότηση Υποψήφιων: Οι απαγορεύσεις και τα ανώτατα όρια

1/4/2019

Έχοντας εισέλθει και τυπικά στην προεκλογική περίοδο από την 26η Μαρτίου,αυξημένη χρειάζεται να είναι η προσοχή των Υποψήφιων στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές ως προς τη λήψη χρηματοδοτήσεων.

Η νομοθεσία θέτει συγκεκριμένους περιορισμούς στις πηγές και στα ανώτατα όρια, η παραβίαση των οποίων συνοδεύεται από την επιβολή υψηλών προστίμων και ποινών, που περιλαμβάνουν τη φυλάκιση.

Ο AIRETOSπαρουσιάζει τις λεπτομέρειες.

 

 Το αρ.3 του ν.3870/2010, όπως ισχύει, ορίζει πως απαγορεύεται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τους Περιφερειακούς και Δημοτικούς Συνδυασμούς, καθώς και προς τους Υποψήφιους Περιφερειακούς και Δημοτικούς Συμβούλους από:

(I) Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι οφειλέτες των οικείων ΟΤΑ, για ποσό ανώτερο των 1.000,00 ευρώ.

Για το σκοπό αυτό, οι ΟΤΑ υποχρεούνται να παραδώσουν στους Επικεφαλής των αντίστοιχων Συνδυασμών καταστάσεις οφειλετών για ποσά ανώτερα των 1.000,00 ευρώ. Η παράδοση των καταστάσεων γίνεται εντός 10 ημερών, αφότου υποβληθεί το σχετικό αίτημα.

(II) Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.

(III) Φυσικά πρόσωπα που είναι υπάλληλοι των οικείων ΟΤΑ ή των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών.

(IV)Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.Σημειώνεται ότι η εν λόγω απαγόρευση (IV) προστέθηκε με το αρ.44 του ν.4472/2017.

 

Σε περίπτωση χρηματοδότησης ή άλλων παροχών, κατά παράβαση των προηγούμενων τεσσάρων περιπτώσεων, εκείνος που χρηματοδότησε ή προέβη στην παροχή τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και χρηματική ποινή από 30.000,00 ευρώ μέχρι 100.000,00 ευρώ.

Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται και οι υπεύθυνοι Διαχειριστές των Περιφερειακών και Δημοτικών Συνδυασμών ή οι Υποψήφιοι Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι, καθώς και οι Υποψήφιοι Περιφερειακοί και Δημοτικοί σύμβουλοι, εφόσον, μέχρι την παραμονή των εκλογών, δεν πρόβαλαν γραπτή αντίρρηση και αποδέχτηκαν την κατάθεση.

 

Επιπροσθέτως, ο νόμος προβλέπει ότι δεν είναι δυνατή η λήψη τραπεζικών δανείων με σκοπό τη χρηματοδότηση Συνδυασμών και Υποψήφιων.

Στους λήπτες, οι οποίοι παραβιάζουν αυτή την απαγόρευση, επιβάλλεται πρόστιμο από 30.000,00 ευρώ μέχρι 100.000,00 ευρώ.

 

Περαιτέρω, προχωρώντας στα όρια χρηματοδότησης,βάσει τουαρ.4 του ν.3870/2010 :

(Α) η χρηματοδότηση Συνδυασμών, από το ίδιο πρόσωπο, κατά την προεκλογική περίοδο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των 2.000,00 ευρώ,

(Β) η χρηματοδότηση Υποψήφιων Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβούλων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο πρόσωπο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των 500,00 ευρώ.

Σε περίπτωση χρηματοδότησης κατά παράβαση των ανωτέρω δύο απαγορεύσεων, ο χρηματοδότης τιμωρείται με πρόστιμο που ορίζεται στο δεκαπλάσιο του υπερβάλλοντος των ορίων που τίθενται στις απαγορεύσεις αυτές.

Το ανωτέρω πρόστιμο καταβάλουν και οι υπεύθυνοι Διαχειριστές των Συνδυασμών, καθώς και οι Επικεφαλής των Συνδυασμών και οι Υποψήφιοι, οι οποίοι, καίτοι γνώριζαν, δεν εναντιώθηκαν με γραπτή δήλωσή τους για τη χρηματοδότηση.

 

Να σημειωθεί, τέλος, ότι όσον αφορά τη χορήγηση στους Συνδυασμούς καταστάσεων οφειλετών των ΟΤΑ (δηλαδή για την προαναφερθείσα απαγόρευση Ι), το ΥΠΕΣ είχε δώσει αναλυτικές οδηγίες με Εγκύκλιό του το 2014, στοχεύοντας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στη διασφάλιση της νομιμότητας χορήγησης των σχετικών πληροφοριών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, ο νόμος παραπέμπει στην υποβολή σχετικού και προφανώς συγκεκριμένου αιτήματος για συγκεκριμένο πρόσωπο,προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση της απαγόρευσης χρηματοδότησης και όχι στην έκδοση και κυκλοφορία καταστάσεων με όλους τους οφειλέτες των ΟΤΑ. 

Το ΥΠΕΣ έκανε μνεία στο αρ.4 παρ.1 στοιχείο β’ του ν.2472/1997 “Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”, σημειώνοντας ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας, πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας. Επομένως, οι ΟΤΑ δεν πρέπει να εκδίδουν αυτοβούλως καταστάσεις οφειλετών, αλλά να ερωτάται από τον Συνδυασμό ο οικείος ΟΤΑ αν ο καταθέτης είναι οφειλέτης για ποσό άνω των 1.000 ευρώ, χωρίς λοιπές λεπτομέρειες για περισσότερες οφειλές, το ύψος αυτών κ.λ.π.

Τόσο οι οικείοι ΟΤΑ όσο και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, οφείλουν να συμμορφώνονται, κατά την επεξεργασία των σχετικών αιτημάτων και τη χρήση των χορηγούμενων στοιχείων, με τη σχετική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νομοθεσία και ιδίως το ν.2472/1997.

Το Υπουργείο υπογράμμιζε, επίσης, πως οι υπάλληλοι των ΟΤΑ που επιλαμβάνονται της διεκπεραίωσης των αιτημάτων, πρέπει να τηρούν τη δέουσα εχεμύθεια, ιδίως να μην ανακοινώνουν σε τρίτους το περιεχόμενο αυτών και τα πρόσωπα που το αίτημα αφορά, “πλην αν συντρέχει προς τούτο εύλογο ενδιαφέρον ή ειδικό έννομο συμφέρον ή σχετική υποχρέωση”.