Κυρ, 14 Αυγ 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Αξιολόγηση: Εκδόθηκε η Εγκύκλιος με τα βήματα της φετινής διαδικασίας

13/3/2019

Δημοσιεύθηκε την 12η/3/2019 Εγκύκλιος της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4590/2019 για την αξιολόγηση προσωπικού του δημοσίου τομέα και χρονικά διαστήματα διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018». Σε αυτήν περιγράφονται οι τροποποιήσεις που επέφερε ο πρόσφατος νόμος, τις οποίες αναλυτικά είχατε διαβάσει στo τεύχος Φεβρουαρίου της Εφημερίδας τουAIRETOS .

Η Εγκύκλιος απευθύνεται και στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, δια του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο καλείται άμεσα να την κοινοποιήσει προς αυτούς.

Σύμφωνα με το περιεχόμενό της, για την αξιολογική περίοδο του 2018 οι σχετικές ενέργειες στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα διενεργηθούν από 14 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2019. Ειδικότερα, τα επιμέρους χρονικά διαστήματα ορίζονται ως εξής :

1) Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού


Κατά το χρονικό διάστημα από 14 Μαρτίου έως 12 Απριλίου 2019, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού θα συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή των διαδικασιών αξιολόγησης έτους 2018.
Η επικαιροποίηση των στοιχείων βάσει της υπηρεσιακής κατάστασης αξιολογούμενων και αξιολογητών και η ορθή καταχώρισή τους σε αυτό το στάδιο είναι απαραίτητη, καθώς για κάθε στάδιο διενέργειας της αξιολόγησης ισχύει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης μετά την ολοκλήρωσή του.

2) Αξιολογούμενοι


Από 15 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2019 ο κάθε αξιολογούμενος – υπάλληλος ή προϊστάμενος οργανικής μονάδας – συμπληρώνει τα στοιχεία της Έκθεσης Αξιολόγησης που τον αφορούν, όπως αυτά ορίζονται στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22.12.2016 (ΑΔΑ: 6Π29465ΧΘΨ-61Λ) Υπουργική Απόφαση, και υποβάλλει την Έκθεση Αξιολόγησης το αργότερο μέχρι την 3η Μαΐου 2019.

3) Αξιολογητές Α΄

Κατά το χρονικό διάστημα από 6 Μαΐου έως 7 Ιουνίου 2019, κάθε χρήστης της εφαρμογής που έχει οριστεί ως Αξιολογητής Α’, θα πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, ως πρώτος ιεραρχικά προϊστάμενος, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στα άρθρα 17 και 18 του ν.4369/2016, συμπληρώνοντας τα πεδία που τον αφορούν, όπως προβλέπονται στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση.

Επισημαίνεται ότι, προτού προβεί στη βαθμολόγηση, ο Αξιολογητής Α’, οφείλει να διενεργήσει συμβουλευτική συνέντευξη με κάθε έναν από τους υφισταμένους που υποχρεούται να αξιολογήσει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4369/2016, και να συμπληρώσει στην Έκθεση Αξιολόγησης τα βασικά σημεία της συνέντευξης. Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω, ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα υποβολής απόψεων-αντιρρήσεων εντός δύο εργάσιμων ημερών. Σε κάθε περίπτωση, ο Αξιολογητής Α’ θα πρέπει, αφού λάβει υπόψη τις τυχόν αντιρρήσεις του αξιολογούμενου, να συμπληρώσει τη βαθμολογία στα αντίστοιχα πεδία και να προχωρήσει στην υποβολή της Έκθεσης το αργότερο μέχρι την 7η Ιουνίου 2019.

4) Αξιολογητές Β΄


Από 10 έως 30 Ιουνίου 2019 , κάθε χρήστης που έχει οριστεί ως Αξιολογητής Β’, θα πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, ως δεύτερος ιεραρχικά προϊστάμενος, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στα άρθρα 17 και 18 του ν.4369/2016, συμπληρώνοντας τα πεδία που τον αφορούν, όπως προβλέπονται στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση. Στη συνέχεια, ο Αξιολογητής Β’ θα πρέπει να προχωρήσει στην υποβολή της Έκθεσης το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2019.

Το Υπουργείο σημειώνει ότι η υποχρέωση παράθεσης ειδικής αιτιολογίας, όπου αυτή απαιτείται, αφορά και τους δύο Αξιολογητές.

Το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου είναι διαθέσιμο ΕΔΩ .