Δευ, 15 Απρ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Πόσο θα μας κοστίζει κάθε χρόνο η διόγκωση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

10/1/2019

Κατετέθη την 8η Ιανουαρίου στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης “Ενδυνάμωση ΑΣΕΠ, ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις”.Από τα 65 άρθρα του, τα 19 (άρθρα 16 έως και 33, καθώς και το 45), δηλαδή περίπου το 1/3 του περιεχομένου του, αφορούν τη διόγκωση του Υπουργείου τόσο σε δομές όσο και σε υπαλλήλους.

 

Ο AIRETOSείχε παρουσιάσει την 13η Δεκεμβρίου πως πολλαπλασιάζονται οι δομές του, με τη σύσταση νέας (3ης) Γραμματείας που θα διαθέτει 9 οργανικές μονάδες, δηλαδή 9 θέσεις προϊσταμένων.

Στη μορφή με την οποία το Ν/Σ έφθασε στη Βουλή, υπάρχουν πρόσθετες ρυθμίσεις για την αύξηση και του προσωπικού του.

 

Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες της καινούριας Γραμματείας δημιουργούνται οι εξής οργανικές θέσεις:

ΠΕ Διοικητικού–Οικονομικού: θέσεις,

ΠΕ Πληροφορικής: 3 θέσεις

ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: 2 θέσεις,

Θέσεις κλάδου Συμβούλων–Εμπειρογνωμόνων: 20

Θέσεις επιστημονικών συνεργατών: 5 (καλύπτονται από μέλη Δ.Ε.Π.).

 

Επιπλέον, με το αρ.45 δημιουργούνται στο Υπουργείο 31 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, ως ακολούθως:

- Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 15,

- Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)5,

- Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)5,

- Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)6.

 

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους περιγράφει τη δαπάνη που θα πληρώνει κάθε χρόνο ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή όλοι μας,για τα ανωτέρω:

 

1.ΕΤΗΣΙΑ δαπάνη από τη σύσταση:

α)Νέας Ειδικής Γραμματείας στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και θέσης Ειδικού Τομεακού Γραμματέα, με βαθμό 1° της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.), και τηνεκ τούτου κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας και την καταβολή αποδοχών στον Ειδικό Γραμματέα και επιδομάτων θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που συγκρότησηςτην εν λόγω Ειδική Γραμματεία. Η δαπάνη αυτή εκτιμάται

- στο ποσό των 20.000€περίπου για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων,

- στο ποσό των 40.000 €περίπου για τις αποδοχές Ειδικού Γραμματέα και

- στο ποσό των 42.700€περίπου για την καταβολή επιδομάτων θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους των επιμέρους οργανικών μονάδων της Ειδικής Γραμματείας,

β)Δέκα (10) οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού. Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής εκτιμάται ποσό των 200.000€περίπου,

γ)Είκοσι (20) οργανικών θέσεων προσωπικού στο συνιστώμενο κλάδο Συμβούλων–Εμπειρογνωμόνων και πέντε (5) θέσεων επιστημονικών συνεργατών, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση Κ.Υ.Α.,

δ)Τριάντα μιας (31) οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού.Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής εκτιμάται στο ποσό των 578.000€ περίπου(...)

 

4.ΕΤΗΣΙΑ δαπάνη από την κάλυψη του κόστους διεξαγωγής:

α) προγραμμάτων υποστήριξης και αναβάθμιση διοικητικής ικανότητας που παρέχονται σε φορείς της δημόσιας διοίκησης (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού, εποπτευόμενους από αυτούς φορείς, Ανεξάρτητες Αρχές) από τον Τομέα Β’ Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης της νέας Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (...)

Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός συμμετεχόντων προγραμμάτων, διάρκεια παρακολούθησης κ.λπ.) καθώς και από την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.(...)

 

6.Ενδεχόμενη δαπάνη από τυχόν: α)απόσπαση προσωπικού (μέχρι δέκα άτομα) από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησηςγια την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της νέας Ειδικής Γραμματείας μέχρι την πλήρωση των συνιστώμενων με το αρ.21 οργανικών θέσεων προσωπικού.”

 

Όσον αφορά λοιπές διατάξεις του Ν/Σ, υπενθυμίζεται ότι στον AIRETOέχετε διαβάσει:

- Ποιες αλλαγές επιφέρει στην αξιολόγηση.

- Πως οι υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) θα επιταχύνουν τη βαθμολογική τους εξέλιξη και θα μαζεύουν επιπλέον μόρια.

- Τι θα ισχύει για άδειες μεταπτυχιακών σε υπαλλήλους άνω των 45 ετών.