Δευ, 15 Απρ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Αποδοχές Αιρετών Δήμων και Περιφερειών- Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ καθορισμού τους (ΦΕΚ)

24/10/2018

Σε εφαρμογή των μνημονιακών νόμων 4051/2012 και 4093/2012, δημοσιεύθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση Χαρίτση – Χουλιαράκη για τον καθορισμό των αποδοχών Αιρετών των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, κατ’ εξουσιοδότηση του αρ.22 του ν.4354/2015.

 

Η ΚΥΑ καθόρισε τις αποδοχές Δημάρχων, Περιφερειαρχών, Αντιδημάρχων, Αντιπεριφερειαρχών, Προέδρων Δημοτικών και Περιφερειαρχών Συμβουλίων, καθώς και Γενικών Γραμματέων Δήμων,τηρώντας ήδη εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις νόμων του 2012 που –στο πλαίσιο εφαρμογής σχετικών μνημονιακών δεσμεύσεων της Χώρας– είχαν επιφέρει περικοπές αναλόγως της κατηγορίας.

Συγκεκριμένα, ρητώς στο σημείο 3 των “έχοντας υπόψη” της ΚΥΑ αναγράφονται οι “διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 3 του ν.4051/2012 και του άρθρου πρώτου υποπαρ. Γ1.3 του ν.4093/2012”. Άρθρα που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταψηφίσει, σε υψηλούς καταγγελτικούς τόνους.

 

Η ΚΥΑ, επιπλέον,επαναλαμβάνει τη μέριμνα του Καλλικράτη, νόμου που επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ κατακεραυνώνει,περί αντιμισθίας των αιρετών οργάνων που χαρακτηρίζονται ως άτομα με αναπηρίες (παρ.4 αρ.92 και παρ.4 αρ.181 του ν.3852/2010).

 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, λοιπόν, οι Υπουργοί υπέγραψαν τα κάτωθι:

 

1. α) Η αντιμισθία των ΔΗΜΑΡΧΩΝ σε Δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το 90% των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου,

των Δημάρχων των Δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το 72%των ανωτέρω αποδοχών και

των Δημάρχων των Δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το 54% των ανωτέρω αποδοχών.

 

β) Οι ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στο Δήμαρχο,

ενώ οι ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ λαμβάνουν το 21% αυτής.

 

γ)Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των Δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτομα με ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010.

 

δ) Οι αποδοχές που δικαιούνται να εισπράττουν οι ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, καθορίζονται ως ποσοστό 65% επί της αντιμισθίας του οικείου Δημάρχου.

Οι μηνιαίες αποδοχές των προαναφερόμενων Γενικών Γραμματέων, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αντίστοιχων αποδοχών των υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1ου βαθμού, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά.

Πέραν των ανωτέρω αποδοχών, στους εν λόγω Γενικούς Γραμματείς καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις.

 

2. α) Η αντιμισθία του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ είναι ισόποση με το 90% των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

β) Στον ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το 75% της αντιμισθίας του Περιφερειάρχη και

στον ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το 26,3%της αντιμισθίας του Περιφερειάρχη.

 

γ) Η αντιμισθία που δικαιούνται τα ανωτέρω αιρετά όργανα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτομα με ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 181 του ν.3852/2010.

 

To απόσπασμα από το σχετικό Φ.Ε.Κ. με το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ είναι διαθέσιμο ΕΔΩ