Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Προσλήψεις σε Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας: Όλες οι λεπτομέρειες (ΦΕΚ)

30/7/2018
Κοινή Υπουργική Απόφαση Σκουρλέτη-Χαρίτση-Γαβρόγλου-Φωτίου-Ηλιόπουλου-Χουλιαράκη-Γεροβασίλη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκειμένου να προδιαγράψει όλες τις παραμέτρους υλοποίησης της Δράσης “Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας”.

Στην ΚΥΑ ορίζονται αναλυτικά ζητήματα όπως οι Ο.Τ.Α. που αφορά η Δράση, ποιοι θα είναι οι ωφελούμενοι, τα κριτήρια και η μοριοδότηση κατάταξής τους, η προκαλούμενη δαπάνη με ανάλυση μισθολογικού κόστους και επιλέξιμων δαπανών, καθώς και οι αρμοδιότητες κάθε εμπλεκομένου Φορέα.

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει η έκδοση Πρόσκλησης που θα εξειδικεύει τις λεπτομέρειες και εκεί θα αναφέρονται τα πρακτικά ζητήματα των θέσεων και της υποβολής αιτήσεων, την οποία ο AIRETOS θα σας παρουσιάσει άμεσα όταν θα εκδοθεί.

Ειδικότερα, ως προς το περιεχόμενο της Κοινής Απόφασης των Υπουργών:

ΠΟΙΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΑΦΟΡΑ

- Η Δράση, κατά το συγχρηματοδοτούμενο 8μηνης διάρκειας σκέλος της, απευθύνεται στο σύνολο των Δήμων, των Περιφερειών και των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, ΕΚΤΟΣ: α) των Δήμων που συμμετέχουν στις δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ με αριθμ. 8/2017 και 9/2017, β) των Δήμων που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, γ) των Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και δ) των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας που εδρεύουν στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

- Η Δράση, κατά το 8μηνης διάρκειας σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, απευθύνεται α) στους Δήμους που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, εκτός των Δήμων που συμμετέχουν στις Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ με αριθμ. 8/2017 (πλην των Δήμων Φυλής και Ασπροπύργου) και 9/2017, β) στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και γ) στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που εδρεύουν στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από την ΚΥΑ προκαλείται δαπάνη:
α) ύψους περίπου 155.780.038,00 € επιμεριζόμενων σε 52.810.055,00 € για το 2018 και σε 102.969.982,8 για το 2019 ως προς συγχρηματοδοτούμενο σκέλος σε βάρος του ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020” και
β) ύψους 13.000.000,00 € ως προς το εθνικό σκέλος σε βάρος του π/υ του 2018 του ΟΑΕΔ και ύψους 50.495.962,00 € ως προς το εθνικό σκέλος σε βάρος του π/υ του 2019 του ΟΑΕΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ

Η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι) μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών σύμφωνα με το ν. 4152/2013, όπως η δημόσια πρόσκληση θα εξειδικεύσει, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α' 16) (επιβλέποντες φορείς) και κατάρτισης για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Η κατάρτιση πραγματοποιείται σε αδειοδοτημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης. Η συμμετοχή στην κατάρτιση είναι προαιρετική.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι “Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958)”, οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,
ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
στ) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και
ζ) άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:
α) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες,
β) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας,
γ) Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω,
δ) Ετήσιο εισόδημα του έτους 2017, ατομικό ή οικογενειακό.
ε) Ηλικία
στ) Αριθμός ανηλίκων τέκνων,
ζ) Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
η) Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης,
ι) Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα” της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οι λεπτομέρειες για την ακριβή μοριοδότηση των ανωτέρω κριτηρίων και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής αυτών, περιλαμβάνονται στο αρ.4 της ΚΥΑ.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Ζητήματα σχετικά με το μισθολογικό κόστος της Δράσης ορίζονται στο αρ.8 της ΚΥΑ. Εκεί, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:
- Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων φορέας και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα - ωφελουμένου). Για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί από τον επιβλέποντα φορέα το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί
α) σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και
β) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών.
- Ο ΟΑΕΔ και ο επιβλέπων φορέας, εκτός από τα οριζόμενα ποσά στην KYA, δεν καταβάλλει οποιαδήποτε άλλη παροχή, ενίσχυση ή αμοιβή στους ωφελούμενους (ενδεικτικά: επίδομα αδείας).
- Οι ωφελούμενοι ασφαλίζονται και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα στην παρ.7 ανώτατα μηνιαία ποσά για 25 ημέρες. Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό κόστος.
- Ως επιλέξιμη δαπάνη ορίζονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένου και επιβλέποντα φορέα. Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί και η εισφορά του άρθρου 89Γ παρ. 1 και 5 του ν. 3996/2011 (Α' 170).
- Οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, υπαγόμενοι στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ.
- Για τους ωφελούμενους που θα απασχοληθούν σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929/2-12-2011 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας (Β' 2778), η καταβολή στο ΕΦΚΑ της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί επίσης επιλέξιμη δαπάνη.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ

- Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση και παρακολούθηση της Δράσης ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” (ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης ως προς το συγχρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ σκέλος της και ο ΟΑΕΔ ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.
- Η ΓΓΔΚΚΑΠ ορίζεται αρμόδια για τον προσδιορισμό των επιβλεπόντων φορέων, στους οποίους θα απασχοληθούν οι άνεργοι, και των διατιθέμενων θέσεων απασχόλησης ανά ειδικότητα, τόσο ως προς το συγχρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ σκέλος όσο και ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.
- Ο ΟΑΕΔ καταρτίζει την πρόσκληση και είναι αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των ανέργων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων, όπως θα έχουν προσδιοριστεί από τη ΓΓΔΚΚΑΠ, τη διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων επαληθεύσεων για την πιστοποίηση της απασχόλησης και καθολικών διοικητικών επαληθεύσεων για την έγκαιρη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς, τις δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ωφελούμενους και την καταβολή των αμοιβών στους ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς.

Επιπροσθέτως, η ΚΥΑ ορίζει πλήθος λοιπών παραμέτρων υλοποίησης της Δράσης, σε διακριτά άρθρα, όπως:
- Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κατάρτιση πίνακα κατάταξης ανέργων,
- Υπόδειξη - Τοποθέτηση ωφελουμένων,
- Ένταξη – υλοποίηση,
- Χρηματοδότηση - Επιλέξιμες δαπάνες - Απουσίες ωφελουμένων,
- Διαδικασία καταβολής μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους σε ωφελούμενους και επιβλέποντες φορείς,
- Υποχρεώσεις επιβλέποντος φορέα,
- Έλεγχος και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενου σκέλους,
- Έλεγχος και παρακολούθηση σκέλους χρηματοδοτούμενου από εθνικούς πόρους,
- Κυρώσεις σύμφωνα με το ν.4152/2013,
- Τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας ως προς το συγχρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ σκέλος.

Δείτε αναλυτικά το περιεχόμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
ΕΔΩ