Δευ, 11 Δεκ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Βροχή διατάξεων για ΟΤΑ με νέα ΠΝΠ – Δείτε τι αλλάζει

16/3/2020

 Σειρά ρυθμίσεων, που αφορούν και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, περιλαμβάνει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α’ 64/14.3.2020, ημ/νία κυκλοφορίας 15.3.2020). 

Η ΠΝΠ ουσιαστικά αποτελεί έναν ολόκληρο Νόμο, καθώς περιλαμβάνει 32 άρθρα.

Ο AIRETOS σήμερα σταχυολογεί τις διατάξεις που αφορούν άμεσα και τους ΟΤΑ (για ορισμένες από αυτές, δεδομένης της σπουδαιότητάς τους, θα ακολουθήσουν ειδικότερες αναλύσεις) .

 

Άρθρο 24Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

Ι)  ΤΕΤΡΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΟΧ

Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, δυνάμει της παρ.1 του αρ.206 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων και της περ.ιε΄ της παρ.2 του αρ.1 του ν.3812/2009, μπορεί να έχουν διάρκεια έως 4 μήνες. Η σύναψή τους γίνεται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον π/υ πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια Απόφαση γίνεται δεσμευτική Εισήγηση για την αναμόρφωση του π/υ, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

ΙΙ)  ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ

Στις περιπτώσεις που μετά από τη λήψη των αδειών του αρ.5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ  , το εναπομείναν προσωπικό των ΟΤΑ Α’ βαθμού στις υπηρεσίες καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων δεν επαρκεί για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους, είναι δυνατή η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών με Οικονομικής Επιτροπής σε ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα 2 μηνών και με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη. Η περ.β΄ της παρ.3 του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ εφαρμόζεται αναλόγως (δηλ. αν η πίστωση δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί, η δεσμευτική Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση π/υ εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο)

III)  ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ

Για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την αποτροπή της διασποράς της νόσου, οι Δήμοι συμβάλλουν το έργο των κατά τόπους κτηνιατρικών υπηρεσιών με τη διάθεση προσωπικού και μέσων για τις εργασίες της θανάτωσης και υγειονομικής ταφής των χοίρων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό στους οικείους Δήμους, κατόπιν απόφασης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής είναι δυνατή η ανάθεση δημόσιας σύμβασης σε ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα 2 μηνών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη. Η περ.β΄ της παρ.3 του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ εφαρμόζεται αναλόγως (ως ανωτέρω).

IV)  ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΏΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Στο α’ εδάφιο της παρ.8 του αρ.11 του ν.4674/2020 , η φράση “εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών” αντικαθίσταται από τη φράση “εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών”.

V)  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Δαπάνες των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού που προκύπτουν από την ακύρωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και δύνανται να εκκαθαρίζονται σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών.

VI)  ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

- Αποφάσεις ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού που λαμβάνονται δυνάμει των παρ.3 και 5 του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ και των παρ.2, 3, 4 και 6 του αρ.24 της νέας ΠΝΠ, εφαρμόζονται αμέσως, κατά παρέκκλιση του αρ.225 του ν.3852/ 2010 (δηλαδή του άρθρου για τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας).

- Με την επιφύλαξη των αποφάσεων της προηγούμενης περίπτωσης, για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίες υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, οι κατά την παρ.3 του αρ.225 του ν.3852/2010 ειδικές πράξεις εκδίδονται εντός 60 ημερών από την περιέλευσή τους στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

VII)  ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο νόμο περί Ληξιαρχικών Πράξεων (ν.344/1976)

VIII)  ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στην παρ.7 του αρ.5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, στη φράση “είναι δυνατός ο περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50% για συγκεκριμένο διάστημα”, μετά τη λέξη “περιορισμός” προστίθεται “ή η διεύρυνση”.

 

Αρ.25 ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Το άρθρο αφορά Υπαλλήλους που απασχολούνται σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και Νομικά Πρόσωπα αυτών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση.

 

ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

- Αρ.3 παρ.8: Οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε Αναθέτουσα Αρχή, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

- Αρ.26:  Κατά παρέκκλιση, με απευθείας ανάθεση, η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης κτιρίων, από οποιαδήποτε Αναθέτουσα Αρχή.

- Αρ.27: Κατά παρέκκλιση, με απευθείας ανάθεση, η προμήθεια από οποιαδήποτε Αναθέτουσα Αρχή των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΤΑ

- Αρ.4 παρ.1: Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει τον συντονισμό των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης και των ΟΤΑ A’ και B’ βαθμού, ως προς όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Αρ.7 παρ.5:  Η ατομική πράξη επίταξης κινητών πραγμάτων, αναλώσιμων και μη, για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού, επιδίδεται, μεταξύ άλλων, “και από όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας

- Αρ.23 παρ.1: Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων της από 25.2.2020 ΠΝΠ, της από 11.3.2020 ΠΝΠ, της νέας ΠΝΠ, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών πράξεων, μέσω της διαπίστωσης των παραβάσεων και της επιβολής διοικητικών προστίμων είναι, μεταξύ άλλων, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και η Δημοτική Αστυνομία.  Όργανα ελέγχου αποτελούν, μεταξύ άλλων, “τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού” και της Δημοτικής Αστυνομίας.

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ΠΝΠ εδώ.