Κυρ, 25 Οκτ 2020
Αρχική  > Πολιτική

Βοήθεια στο Σπίτι: Νέα Εγκύκλιος ειδικά για 54 Δήμους (Λίστα)

13/4/2020

Οδηγίες για τη δυνατότητα σύστασης οργανικών θέσεων για την παροχή  υπηρεσιών “Βοήθεια στο Σπίτι” στους Δήμους  που δεν υλοποιούν το Πρόγραμμα, εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Η σχετική Εγκύκλιος με την ένδειξη εξ. επείγον, εκδόθηκε την 10η Απριλίου και έχει ως αποδέκτες 54 Δήμους της Χώρας, τη Λίστα των οποίων μπορείτε να δείτε εδώ

Ο Π.Θεοδωρικάκος ενημερώνει πως οι Δήμοι που δεν υλοποιούν το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” προς το παρόν, έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τους οικείους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) και να συστήσουν τις αναγκαίες θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού, σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις του άρ.10 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), προκειμένου να συμπεριλάβουν στις κοινωνικές υπηρεσίες τους την κατ’ οίκον φροντίδα.

Οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι θα πρέπει να προβούν άμεσα στις ακόλουθες ενέργειες:

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Για την παροχή υπηρεσιών βοήθειας στο σπίτι, απαιτούνται, τουλάχιστον:

-  μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών

- μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

- μία (1) θέση ΥΕ Οικογενειακών ή Οικιακών βοηθών

και μία (1) θέση ΔΕ Οδηγών (εφόσον υπάρχει αυτοκίνητο)

Οι θέσεις συστήνονται κατά κατηγορίες και κλάδους με τη διαδικασία του αρ.10 του ν.3584/2007, δηλαδή με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η εγκριτική πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να συντρέχουν οι οικονομικές προϋποθέσεις της ̟αρ.3 του ίδιου άρθρου, δηλαδή για τη σύσταση κάθε νέας θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων, πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο.

Εννοείται ότι δεν απαιτείται η σύσταση νέων θέσεων, αν υφίστανται αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού στον ΟΕΥ.

Σε περίπτωση σύστασης περισσότερων της μίας θέσεων ανά κλάδο ή θέσεων διαφορετικών κλάδων από τους προτεινόμενους κατά τα ανωτέρω, συναφών πάντως με την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος (π.χ. ΠΕ Ψυχολόγων, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών), θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς η σχετική αναγκαιότητα, προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά το στάδιο της εισήγησης του Υπουργού για τη χορήγηση της έγκρισης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΥΣ 33/2006 ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

Για τον προγραμματισμό της κάλυψης των ανωτέρω θέσεων, θα πρέπει να ληφθεί Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής βάσει του αρ.3 παρ.1 του ν.4623/2019, στην οποία να αναφέρονται ο αριθμός των αιτούμενων κενών θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο, όπως ακριβώς έχουν προβλεφθεί στον ΟΕΥ, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα διορισμού ή και πρόσθετα, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και η ειδική αιτιολόγηση στην περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση του αριθμού ή του κλάδου των θέσεων σε σχέση με τους προτεινόμενους.

Για την κάλυψη της δαπάνης πλήρωσης των θέσεων, θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις τόσο για το έτος 2020 όσο και κάθε επόμενο έτος.

Ειδικότερες οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των αιτημάτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα σας δοθούν με νεότερο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Δήμοι που υπέβαλαν σχετικό αίτημα με τη διαδικασία του ετήσιου προγραμματισμού, παρακαλούνται να επανυποβάλουν το αίτημά τους, τηρώντας τις οδηγίες της παρούσας Εγκυκλίου.

- Επειδή οι περιγραφόμενες διαδικασίες είναι χρονοβόρες και προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξέταση έκδοσης Προκήρυξης σε δεύτερο χρόνο, παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την κατάλληλη προετοιμασία των διοικητικών υπηρεσιών σας.

- Τέλος, επισημαίνεται ότι, για την άμεση παροχή υπηρεσιών Βοήθειας στο Σπίτι σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες την τρέχουσα περίοδο αντιμετώπισης της κρίσης του κορωνοϊού, παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας σύμβασης έως 4 μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό τέταρτο ̟αρ.2 της από 14.3.2020 ΠΝΠ.

 

Η αριθμ.58/22899/10.4.2020 Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ