Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Ποιες παροχές και διευκολύνσεις συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες

13/9/2023

Με κοινή υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Αναπληρωτής και Οικονομικών Αθ. Λιβάνιου καθορίζονται οι κατηγορίες παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023 κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Πρόκειται για τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Παροχές και διευκολύνσεις, που αποτιμώνται σε χρήμα και συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, αποτελούν η διάθεση ή παραχώρηση δωρεάν ή με μειωμένο αντάλλαγμα αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν:

α) Τη χρήση από τους συνδυασμούς ακινήτων ως εκλογικών κέντρων για όσο χρόνο χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

β) Τη χρήση από τους συνδυασμούς αιθουσών ή άλλων κλειστών χώρων χωρητικότητας άνω των πεντακοσίων ατόμων για τη διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων.

γ) Την έκδοση εντύπων προεκλογικού περιεχομένου και τα ταχυδρομικά τέλη για την αποστολή τους.

δ) Την καταχώρηση και προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων στον τύπο, τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα καθώς και διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες.

ε) Τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών που παρέχονται από επιχειρήσεις διαφημίσεων και δημοσίων σχέσεων.

  1. Η αξία των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρ. 1 αποτιμάται ως εξής: α) Το συνολικό μίσθωμα για τη χρήση ακινήτων ως εκλογικών κέντρων καθορίζεται με βάση τον ΟΤΑ στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο ως ακολούθως:

αα) Σε ΟΤΑ με πληθυσμό μέχρι 25.000 κατοίκων η δαπάνη μίσθωσης προσδιορίζεται σε 2.000€.

ββ) Σε ΟΤΑ με πληθυσμό από 25.001 έως 50.000 κατοίκους κατοίκων η δαπάνη μίσθωσης προσδιορίζεται σε 3.000€.

γγ) Σε ΟΤΑ με πληθυσμό από 50.001 έως 75.000 κατοίκους κατοίκων η δαπάνη μίσθωσης προσδιορίζεται σε 5.000€.

δδ) Σε ΟΤΑ με πληθυσμό από 75.001 έως 100.000 κατοίκους κατοίκων η δαπάνη μίσθωσης προσδιορίζεται σε 5.500€.

εε) Σε ΟΤΑ με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων η δαπάνη μίσθωσης προσδιορίζεται σε 6.000€.

β) Τίμημα για την καταχώρηση μηνυμάτων θεωρείται το ποσό που προκύπτει από τον τιμοκατάλογο που υποβλήθηκε από το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή από το έντυπο (εφημερίδα ή περιοδικό) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4532/2018 (Α’ 63).

Αν δεν έχει υποβληθεί τέτοιος κατάλογος τεκμαίρονται οι τιμές που προβλέπονται από την ίδια διάταξη για την περίπτωση αυτή.

Εφόσον έχει καθοριστεί ειδικό τιμολόγιο για τη διαφημιστική καμπάνια των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και των υποψηφίων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στον τύπο, τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και στους διαδικτυακούς τόπους ή ιστοσελίδες, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που προκύπτουν από το τιμολόγιο αυτό.

γ) Αμοιβή, τίμημα ή αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες των περιπτώσεων β’, γ’ και ε’ της παρ. 1, θεωρείται το ποσό που καταβάλλεται, συνήθως, με βάση τις αντίστοιχες τιμές της αγοράς.

  1. Τα ποσά που προκύπτουν από την κατά τις παραπάνω παραγράφους αποτίμηση, περιλαμβάνονται στα βιβλία εσόδων – δαπανών των συνδυασμών, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3870/2010, και στις αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών καθώς και των υπόχρεων υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 11 του ίδιου νόμου.

Η αποτίμηση των παραπάνω παροχών και διευκολύνσεων γίνεται από τα κατά το άρθρο 8 του ν. 3870/2010 πρόσωπα και ο τελικός έλεγχος από την επιτροπή του άρθρου 12 του ίδιου νόμου.

  1. Για την εφαρμογή του ν. 3870/2010 τεκμαίρεται ότι ο συνδυασμός ή ο υπόχρεος υποψήφιος κατέβαλε τα ποσά που προκύπτουν βάσει της προηγούμενης παραγράφου, εκτός αν από τα οικεία παραστατικά προκύπτει καταβολή ανώτερου ποσού.

Απόφαση