Τετ, 24 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Αυξάνεται το χρηματικό όριο για Απευθείας Αναθέσεις – Η νέα διαδικασία

24/2/2021

Σημαντικές ανατροπές στο νομικό πλαίσιο για τις Απευθείας Αναθέσεις, που εφάρμοζε η Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιφέρει το άρθρο 50 του Νομοσχεδίου  για τις Δημόσιες Συμβάσεις, που η Κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή.

Με αυτό το άρθρο, αντικαθίσταται πλήρως το άρθρο 118 του νόμου 4412/2016 (“νόμου Σπίρτζη’).

Ενδεικτική διαφορά είναι ότι πλέον θα επιτρέπεται Απευθείας Ανάθεση όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των 30.000 ευρώ, ενώ προβλέπονται και ειδικές εξαιρέσεις με μεγαλύτερο όριο, που φθάνει τις 60.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα, το αρ.118 όριζε ως όριο τις 20.000 ευρώ.

Ακολουθεί το, υπό ψήφιση, νέο νομικό πλαίσιο:

 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

1. Προσφυγή στη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των 30.000 ευρώ. Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης έργου και τις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110, το ποσό του προηγούμενου εδαφίου είναι 60.000 ευρώ.

2. Η Απευθείας Ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της σύμβασης Υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου.

3. Μετά την έκδοση της Απόφασης ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή τη δημοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.38 και την κοινοποιεί στον οικονομικό φορέα. Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου καθιστά τη σύμβαση αυτοδικαίως άκυρη. Με την κοινοποίηση της Απόφασης ανάθεσης, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Η υπογραφή συμφωνητικού απαιτείται για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει το ποσό των 2.500 ευρώ, με την επιφύλαξη της παρ.6 του αρ.105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.  Ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε 10.000 ευρώ.

Η Απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο: α) την επωνυμία και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής, β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της, γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, δ) κάθε άλλη πληροφορία που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει απαραίτητη.

4. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η επιλογή του Αναδόχου διενεργείται με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η σύμβαση συνάπτεται με τον Ανάδοχο που επιλέγεται και διαθέτει τα αναγκαία προς τούτο προσόντα και την απαραίτητη εξειδίκευση. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του Αναδόχου.

Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση του παρόντος άρθρου με την αυτή Αναθέτουσα Αρχή για διάστημα 12 μηνών.

5. Σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορούν να ανατεθούν από κάθε Αναθέτουσα Αρχή κατ’ έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 10% των πιστώσεων της Αναθέτουσας Αρχής κατ΄ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση του ορίου του προηγούμενου εδαφίου είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

6. Κατά παρέκκλιση της παρ.1, οι Αναθέτουσες Αρχές δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των 60.000 ευρώ για αναθέσεις συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που αφορούν στην υλοποίηση έργων ΤΠΕ με αντικείμενο την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών υπηρεσιών ή τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών εργαλείων της Κεντρικής Διοίκησης κατά την έννοια της περ.στ’ της παρ.1 του αρ.14 του ν.4270/2014 (Α’ 143). Η προσφυγή στη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται κατόπιν έκδοσης διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από Αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής που υποβάλλεται στο εν λόγω Υπουργείο. Η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την υποβολή της Αίτησης, μετά την παρέλευση της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη αυτής. Με Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής των Αιτήσεων από τις Αναθέτουσες Αρχές, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η αρμόδια οργανική μονάδα για την επεξεργασία των αιτήσεων και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

 

Με το επόμενο αρ.51 του Ν/Σ, προστίθεται νέο άρθρο 118Α στο ν.4412/2016 για «Απευθείας ανάθεση μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace)», με «μητρώο προεπιλογής οικονομικών Φορέων» για τη διενέργεια απευθείας αναθέσεων. Η διατύπωση του άρθρου είναι δυνητική («μπορούν», «δύναται» κλπ).