Παρ, 07 Αυγ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Αποσπάσεις στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. – Αιτήσεις έως 17 Ιουλίου

2/7/2020

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε., προκειμένου να καλύψεις ανάγκες σε προσωπικό, προσκαλεί μηχανικούς των ειδικοτήτωνΠολιτικού μηχανικού / Αρχιτέκτονα μηχανικού / Μηχανολόγου μηχανικού / Ηλεκτρολόγου μηχανικού / Τοπογράφου μηχανικού / Μηχανικού περιβάλλοντος,που υπηρετούν σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε., μετά από απόσπασή τους σε αυτή.

Οι αποσπάσεις θα γίνουν βάσει της παρ.7 του αρ.26 του ν.4690/2020, που ορίζει ότι “για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., είναι δυνατή η απόσπαση έως 10 ΥπαλλήλωνΦορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατόπιν Πρόσκλησης της Εταιρείας με την οποία προσδιορίζονται ο αριθμός των θέσεων και τα προσόντα των υποψηφίων. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.4440/2016, έχει διάρκεια 2 ετών με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και πραγματοποιείται με Κοινή Απόφαση των αρμοδίων για τον διορισμό οργάνων του Φορέα προέλευσης και του Φορέα υποδοχής, ύστερα από Αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τον Φορέα υποδοχής”.

Οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να αποσπασθούν, καλούνται να υποβάλλουν στην ΕΕΤΑΑ A.E. / Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας, μέχρι την 17η Ιουλίουτα εξής:1)Αίτηση υποψηφιότητας (στην Πρόσκληση επισυνάπτεται σχετικό έντυπο),2) Βιογραφικό Σημείωμα, με Υπεύθυνη Δήλωση (ν.1599/1986), στην οποία να βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό είναι αληθή,3) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών.

Η κατάθεση της Αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών θα γίνεται:

- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ([email protected])

- με κατάθεση των δικαιολογητικών αυτοπροσώπως, κατά τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ 09:00 και 14:00, στην έδρα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και

- μέσω υπηρεσιών μεταφοράς με απόδειξη. Στην περίπτωση αυτή το εμπρόθεσμο των Αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας της υπηρεσίας μεταφοράς, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην Αίτηση του υποψηφίου.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. τηλεφωνικά, μεταξύ των ωρών 09:00 και 14:00.

 

Ακολουθούν τα σχετικά:

- η αριθμ. 8438/30.6.2020 Πρόσκληση,

- το έντυπο Αίτησης