Κυρ, 24 Σεπ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Αποσπάσεις ΑΙΡΕΤΩΝ που δεν κατέχουν θέσεις ευθύνης – Ποιες βελτιώσεις φέρνει το Ν/Σ

24/2/2020

 Στην περαιτέρω βελτίωση της παρ.3 του αρ.114 του ν.4623/2019, που ψηφίστηκε τον Αύγουστο και έδωσε δικαίωμα απόσπασης στους Αιρετούς που δεν αναλαμβάνουν θέση ευθύνης στους OTA και είναι Υπάλληλοι της Αυτοδιοίκησης, προχωρά η Κυβέρνηση με το αρ.72 του κατατεθέντος Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η νομοθετική παρέμβαση έρχεται να βοηθήσει Αιρετούς που στην πράξη ταλαιπωρούνταν, εξαιτίας απρόβλεπτων ελλείψεων που η πραγματικότητα ανέδειξε κατά την εφαρμογή της διάταξης.

Για παράδειγμα, συμπληρώνονται τα στάδια της διοικητικής διαδικασίας για την απόσπαση, δίνεται ρητά αναδρομική ισχύς (διαφορετικά το μεγαλύτερο μέρος των Αιρετών θα έμενε εκτός) και λύνεται το πρόβλημα καταβολής της μισθοδοσίας όταν η οργανική θέση του Αιρετού είναι σε Φορέα της Αυτοδιοίκησης που δεν ανήκει στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Δεδομένης της πολυπλοκότητας του θέματος, για να γίνει αντιληπτό τι νομοθετείται τώρα, ο AIRETOSαποσαφηνίζει:Ι] ποιους Αιρετούς–Υπαλλήλους αφορά το δικαίωμα απόσπασης,ΙΙ]τι ακριβώς ψηφίστηκε τον Αύγουστο,ΙΙΙ]ποιες βελτιώσεις κατατέθηκαν στη Βουλή.

 

Ι]Κατ’ αρχάς, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ποιοι έχουν αυτό το δικαίωμα απόσπασης.

Είναι όσοι αναφέρονται στην παρ.5α του αρ.18 του ν.1735/1987 ως ισχύει, δηλαδή:

«τακτικοί υπάλληλοι των Δήμων, των Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων αυτών, υπάλληλοι Ν.Π.Ι.Δ., πλην αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία συμμετέχουν οι Δήμοι, στους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα, (…) καθώς και τακτικοί υπάλληλοι των Περιφερειών, που παραιτούνται, υποχρεωτικώς, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα, κατά περίπτωση, εκλογική νομοθεσία (...)».

 

ΙΙ]Τον Αύγουστο η Κυβέρνηση νομοθέτησε για αυτούς,με την παρ.3 του αρ.114 του ν.4623/2019,ότι:

«3. Οι ανωτέρω υπάλληλοι, εφόσον εκλεγούν και δεν καταλάβουν θέση ευθύνηςή απωλέσουν τη θέση ευθύνης τους, δύνανται με αίτησή τους να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, αποσπώνται υποχρεωτικά για όλο το διάστημα της θητείας τους σε άλληΥπηρεσία, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου όπου εξελέγησαν. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη Υπηρεσία ή θέση, αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον Δήμο όπου εξελέγησαν. Για την απόσπαση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αίτηση με την Υπηρεσία προτίμησης. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.4440/2016 (= του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας) και λήγει αυτοδίκαια με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους.»

 

III]Τώρα, με το αρ.72 του Ν/Σ, αντικαθίσταται η προαναφερθείσα παρ.3 και προστίθεται μία επιπλέον.Θα ισχύουν δηλαδή τα εξής:

«3. Οι ανωτέρω υπάλληλοι, εφόσον εκλεγούν και δεν καταλάβουν θέση ευθύνης ή απωλέσουν τη θέση ευθύνης τους, μπορούν, έπειτα από αίτησή τους και απόφαση του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου, να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχει στην ημερομηνία της αίτησης επανόδου.

Στην περίπτωση επανόδου, οι υπάλληλοι αποσπώνται υποχρεωτικά για όλο το διάστημα της εκλογικής τους θητείας σε άλλη Υπηρεσία, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου όπου εξελέγησαν.

Η μισθοδοσία υπαλλήλων Φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, βαρύνει τον Φορέα προέλευσης.

Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη Υπηρεσία ή θέση, αποσπώνται στην πλησιέστερη στον Δήμο όπου εξελέγησαν υπηρεσία. Για την πραγματοποίηση της απόσπασης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αίτηση με την Υπηρεσία προτίμησης.  Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση του ν.4440/2016 και λήγει αυτοδίκαια με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της εκλογικής τους θητείας. »

+ « 3A: Η παρ.3 ισχύει για τους αναφερόμενους σε αυτή υπαλλήλους αναδρομικά από την έκδοση της Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου του αρ.44 του ν.3852/2010 και εφόσον έχουν ορκιστεί νομίμως Αιρετοί στον Δήμο όπου ήταν υπάλληλοι.  Εάν οι εν λόγω Υπάλληλοι επανήλθαν στην Υπηρεσία τους το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας

 

Εμείς να ευχηθούμε μετά την ψήφιση του Νόμου να αρθούν όντως στην πράξη οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και τα σχετικά εμπόδια, ώστε οι Αιρετοί να μπορέσουν απερίσπαστοι να προσφέρουν τόσο στα αιρετά όσο και στα υπαλληλικά καθήκοντα στη νέα υπηρεσία όπου επιλέγουν να αποσπαστούν.