Πεμ, 18 Αυγ 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Αποκλειστικό: Βροχή 18 βουλευτικών Τροπολογιών για την Αυτοδιοίκηση

5/3/2020

Πλήθος εκπρόθεσμων Τροπολογιών κατατέθηκαν από βουλευτές ενόψει της σημερινής ψήφισης του Νομοσχεδίου-σκούπα του Υπουργείου Εσωτερικών.Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι χθες μετρήσαμε 18 βουλευτικές Τροπολογίες, χωρίς σε αυτές να υπολογίζουμε την Υπουργική Πολυτροπολογία-“γίγας” (την οποία σήμερα παρουσιάζουμε σε ξεχωριστή ανάλυση).

OAIRETOS εξασφάλισε και παρουσιάζει πρώτος τις βουλευτικές Τροπολογίες που είχαν κατατεθεί μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης.  Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενό τους, επιλέγοντας τα σημεία με χρωματική επισήμανση κατωτέρω.

Υπογραμμίζουμε ότι για να τεθούν σε ψηφοφορία και να ενσωματωθούν στο Νομοσχέδιο, απαιτείται προηγουμένως να γίνουν αποδεκτές από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Ο Π.Θεοδωρικάκος ουσιαστικά έχει ήδη περιγράψει ποιες προτάσεις της αντιπολίτευσης θα κάνει αποδεκτές, όπως μπορείτε να θυμηθείτε στην τοποθέτησή του κατά την 4η συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, εδώ .

 

Αριθμ. 196- Τροποποίηση του αρ.11 του Ν/Σ:

Α) Προτείνεται η απαλοιφή της παρ.1, που τροποποιεί τις διατάξεις της παρ.8 του αρ.66 του ν.3852/2010, οι οποίες προέβλεπαν την αυτονόητη υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να διευκολύνει τη λειτουργία των Δημοτικών Παρατάξεων. Η προτεινόμενη διάταξη συστέλλει και δυσχεραίνει το πλαίσιο λειτουργίας των Δημοτικών Παρατάξεων, ενώ σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ως προσπάθεια εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Αυτοδιοίκηση, όπως τουλάχιστον αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση

Β) Προτείνεται η απαλοιφή της λέξης “άπαξ”, καθώς καταλύεται το δικαίωμα των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να επαναφέρουν προς συζήτηση το θέμα.

 

Αριθμ.197 - Τροποποίηση του αρ.7 του Ν/Σ:

Προτείνεται προσθήκη νέας παραγράφου στο αρ.7, που προβλέπει την σύνδεση του Μητρώου Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων για λόγους διαφάνειας, επιτάχυνσης των διοικητικών διαδικασιών και εξοικονόμησης δημοσίων πόρων.

 

Αριθμ.198- Τροποποίηση του αρ.7 του Ν/Σ:

Αφορά τους διοριστέους της 3Κ.  Διαγράφει το τελευταίο εδάφιο του αρ.76 περί αναδρομικής συμπερίληψής τους.  Επιπλέον, προσθέτει νέα παράγραφο, ότι ο χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας που διανύουν σε οποιονδήποτε ΟΤΑ μέχρι την ορκωμοσία τους θεωρείται δόκιμη υπηρεσία.

 

Αριθμ.199 - Τροποποίηση του αρ.68 του Ν/Σ: 

Διαγράφει την παρ.2 του αρ.68, γιατί με αυτήν παρέχεται η δυνατότητα στους υπηρετούντες δικηγόρους με έμμισθη εντολή στον ΟΛΠ και ΟΛΘ να μεταταχθούν όπως οι λοιποί εργαζόμενοι των εν λόγω Φορέων.  Η διάταξη κρίνεται άκρως προβληματική, καθώς εντάσσει τους δικηγόρους με πάγια αντιμισθία σε υπαλληλικό καθεστώς.

 

Αριθμ.200 - Τροποποίηση του αρ.54 του Ν/Σ: 

Τροποποιεί το εδάφιο β’ της παρ.2 του αρ.54, για να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις καταβολής εξόδων σε κάθε περίπτωση, για την αποφυγή δυσλειτουργιών κατά την εφαρμογή της, ένεκα της γραμματικής διατύπωσης.

 

Αριθμ.201 απεσύρθη

 

Αριθμ.202 - Τροποποίηση αρ.12του Ν/Σ:

Α) Διαγράφει την αναστολή των δημοψηφισμάτων του Κλεισθένη.

Β) Αφορά την κατά το Ν/Σ προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου ταυτοχρόνως με τις Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

Γ) Προτείνει τη συμπερίληψη στο πεδίο εφαρμογής μόνο τωνΠράσινων Γωνιών και επανεξέταση στο μέλλον του νομικού πλαισίου για τις λοιπές περιπτώσεις.

 

Αριθμ.203 - Τροποποίηση της παρ.1 του αρ.2 του Ν/Σ:

Προτείνει προσθήκη, καθώς οι φορείς δημόσιου χαρακτήρα διαθέτουν την τεχνογνωσία, την επιστημονική επάρκεια, την εμπειρία και την αξιοπιστία για το σχεδιασμό, την ορθολογική διαχείριση και την αποτελεσματική εκτέλεση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

 

Αριθμ.204 - Τροποποίηση του αρ.4 του Ν/Σ: 

Αφορά τις προγραμματικές συμβάσεις για τις Τεχνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ που δεν έχουν τεχνική επάρκεια ή δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό.

 

Αριθμ.205 - Τροποποίηση του αρ.5 του Ν/Σ:

Αντικαθιστά το εδάφιο α’ της παρ.1, προσθέτει νέα παράγραφο 2, τροποποιεί την υφιστάμενη παρ.2

 

Αριθμ.206 - Πλήρης αντικατάσταση του αρ.13:

Αφορά τις ημέρες εκτός έδρας μετακίνησης των Αιρετών της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ

 

Αριθμ.207 - Τροποποίηση του αρ.3 του Ν/Σ: 

Πρόκειται για εκτενέστατη τροποποίηση του άρθρου του Ν/Σ περί Αναπτυξιακών ΟΤΑ.Για παράδειγμα, προσθέτουν φράση ότι « Η  διαδικασία πρόσληψης και του έκτακτου προσωπικού γίνεται υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. »

 

Αριθμ.208 - Τροποποίηση του αρ.45 του Ν/Σ: 

Αφορά αλλαγές στην Κινητικότητα.Με αυτές, τα μέλη του 3μελούς οργάνου της Υπηρεσίας υποδοχής που αξιολογούν τους υποψηφίους προς μετάταξη ή απόσπαση, ορίζεται να είναι τα exofficioαρμόδια προς τούτο.  Επιπλέον, συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στην όλη διαδικασία αξιολόγησης συνέντευξη των υποψηφίων, εντός 5 ημερών από την πάροδο οριζόμενης προθεσμίας.

 

Αριθμ.209 - Προσθήκη νέου άρθρου 3α:

« Σύσταση και Οργάνωση Ειδικών Διαδημοτικών Τεχνικών Υπηρεσιών– Ορισμός Αναθετουσών Αρχών »

 

Αριθμ.210 - Αντικατάσταση του αρ.9 του Ν/Σ:

Προτείνεται απαλοιφή των όρων «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί» καθώς πρόκειται για νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού σκοπού και επομένως δεν συνάδουν με την έννοια «Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

 

Αριθμ.211 - Αντικατάσταση της παρ.2 του αρ.24 του Ν/Σ περί Δασικών Συνεταιρισμών, γιατί όπως εισάγεται η ρύθμιση ουσιαστικά περιλαμβάνει μόνο όσους είναι εγγεγραμμένοι δημότες του Δήμου και κατοικούν εντός της Περιφερειακής Ενότητας αυτού, όμως με αυτό τον τρόπο μπορεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να έχει στενότερη εφαρμογή από την ισχύουσα διάταξη, καθώς μπορεί κάτοικος του Δήμου να μην είναι εγγεγραμμένος ως δημότης του Δήμου για διάφορους λόγους.

 

Αριθμ.212 - Τροποποίηση του νόμου της Κινητικότητας:

Υποστηρίζει ότι με αυτήν α) τίθενται πιο ρεαλιστικές ημερομηνίες εφαρμογής των Κύκλων Κινητικότητας και ότι β) περιορίζεται το ενδεχόμενο αποκλεισμού των Δημοσίων Υπηρεσιών από τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος προσλήψεων στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού.

 

Αριθμ.213 - Προσθέτει νέο άρθρο στο Ν/Σ, σύμφωνα με το οποίο:

« Σε περίπτωση λύσης Κοινωφελούς Επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. ή ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. ή των αμιγών επιχειρήσεων του π.δ 410/1995, σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν.4443/16 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 265 του ν.3463/2006, απαλείφονται κάθε μορφής πρόσθετοι φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και ο Δήμος αναλαμβάνει μόνο την κύρια οφειλή, εφόσον η σχετική απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για λύση της επιχείρησης έχει ληφθεί πριν την ψήφιση του άρθρου 15 του ν.4483 του Ιουλίου 2017 και του άρθρου 220 παρ.1 και 4 αντίστοιχα του ν. 4555/2018. (…) »