Κυρ, 09 Αυγ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Απαλλάχθηκε από τις εισφορές υπέρ ΟΤΑ η“Ελλάδα 2021”

13/12/2019

Σειρά απαλλαγών άμεσου αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος ψηφίστηκαν στο άρθρο 34 του κατεπείγοντος πολυνομοσχεδίου, για τη λειτουργία της Επιτροπής "Ελλάδα 2021”.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,προκαλείται «απώλεια δημοσίων εσόδων και των εσόδων των ασφαλιστικών φορέων,των Ο.Τ.Α. και λοιπών Φορέων, λόγω των χορηγούμενων φορολογικών και λοιπών απαλλαγών/εκπτώσεων στην Επιτροπή “Ελλάδα 2021”».

 

Υπενθυμίζεται εισαγωγικά ότι η Επιτροπή θεσπίστηκε προσφάτως με το αρ.114 του ν.4622/2019 ως «Επιτροπή υπαγόμενη στον Πρωθυπουργό για την προετοιμασία της Χώρας ενόψει της συμπλήρωσης 200 ετών από την Παλιγγενεσία». Τώρα, με την παρ.1 του αρ.34 ορίστηκε ότι θα λειτουργεί «ως ΝΠΙΔ (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) μη κερδοσκοπικό, ειδικού κοινωφελούς σκοπού».  Κατά το μέρος που αφορά ιδιωτικούς της πόρους, εξαιρέθηκε από τις διατάξεις

- περί δημοσίου λογιστικού,

- περί δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών του ν.3429/2005,

- περί δημοσίων συμβάσεων και

- περί προσλήψεων του δημοσίου τομέα.

 

Από αυτοδιοικητικής οπτικής λοιπόν, ψηφίστηκαν, μεταξύ άλλων, οι εξής απαλλαγές:

« - Η Επιτροπή “Ελλάδα 2021”, και κατά το μέρος των συναλλαγών και συμβάσεων που καταρτίζει, απαλλάσσεται παντός άμεσου και έμμεσου φόρου, όπως ενδεικτικά (...) παντός τέλους ή ανταποδοτικού τέλους και κρατήσεως, (...) Επίσης, απαλλάσσεται των εισφορών υπέρ του Δημοσίου, Ο.Τ.Α.ή οιουδήποτε τρίτου (...),

- Η εξόφληση τιμολογίων και τόκων απαλλάσσεται παντός άμεσου ή έμμεσου φόρου, παρακρατούμενου φόρου, κρατήσεων, δικαιωμάτων εισφορών καθώς επίσης και οιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης υπέρ του Δημοσίου, Ο.Τ.Α.,ή τρίτου.

- Οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος προς την Επιτροπή “Ελλάδα 2021”, καθώς επίσης και τα έξοδα που σχετίζονται με αυτές, που πραγματοποιούνται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, απαλλάσσονται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο ή φόρο κεφαλαίου (…), από οιοδήποτε τέλος (…) δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.ή τρίτου. (...). »

 

Προς αιτιολόγηση της νομοθετικής παρέμβασης, η Κυβέρνηση αναφέρει πως «δεδομένου ότι η Επιτροπή Ελλάδα 2021 υπηρετεί υπέρτερο δημόσιο συμφέρον και δεν χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους ούτε επιβαρύνει τον δημόσιο προϋπολογισμό αλλά βασίζεται αποκλειστικά σε χορηγίες και δωρεές φυσικών και νομικών προσώπων, είναι απολύτως απαραίτητο να περιβληθεί με όλες εκείνες τις απαλλαγές οι οποίες θα κινητροδοτήσουν χορηγούς και δωρητές, ώστε να προσφέρουν τους αναγκαίους πόρους για την ολοκλήρωση του εθνικού αυτού έργου (...) Η Επιτροπή Ελλάδα 2021 λόγω του ότι δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός, δεν επιβαρύνει τον δημόσιο προϋπολογισμό και είναι περιορισμένης χρονικής ισχύος, προκειμένου να επιτελέσει το έργο της σε ασφυκτικά πιεστικούς χρόνους πρέπει να περιβληθεί με όλες εκείνες τις διευκολύνσεις που έχουν άλλωστε μερικά ή ολικά παραχωρηθεί σε άλλους σημαντικούς κοινωφελείς οργανισμούς.»

 

Συναφώς σημειώνεται ότι, βάσει του ίδιου άρθρου, τα μέλη της Επιτροπής“Ελλάδα 2021” και τα όργανά της ευθύνονται για τις πράξεις και τις τυχόν παραλείψεις τους αποκλειστικά βάσει των διατάξεων που ισχύουν για τα μέλη του Δ.Σ. των Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με τον ν.4548/2018 ως ισχύει, αποκλειομένης της εφαρμογής οποιασδήποτε δυσμενέστερης διάταξης που προκύπτει από τη φορολογική νομοθεσία, τον ΚΕΔΕ και τον ν.1882/1990.

 

Το άρθρο ψηφίστηκε θετικά (“Ναι”) από τη Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής.

Καταψήφισαν (“Όχι”) το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση, ενώ παρών ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25.

 

Μπορείτε να δείτε το ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο ΕΔΩ  .