Παρ, 07 Αυγ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Ανανεώθηκε το “Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης”

1/7/2020

Το Υπουργείο Εσωτερικώνενημέρωσε το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης ότι επικαιροποίησε εκ νέουτο “Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης”.

Σκοπός της κατάρτισης και της δημοσίευσης του Μητρώου είναι η αξιόπιστη καταγραφή των Δημοσίων Υπηρεσιών και λοιπών Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι συγκροτούν την έννοια του Δημόσιου Τομέα, όπως ο Τομέας αυτός οριοθετείται στις διατάξεις της παρ.1 του αρ.51 του ν.1892/1990, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.6 του αρ.4 του ν.1943/1991, την παρ.6 του αρ.3 του ν.3229/2004, το αρ.36 του ν.4170/2013 και εκάστοτε ισχύουν.

Στο Μητρώο περιλαμβάνονται ειδικότερα, ανά εποπτεύον Υπουργείο και με προσδιορισμό της νομικής τους μορφής, όλοι οι Φορείς διακρινόμενοι, μεταξύ άλλων, σε υπαγόμενους και μη υπαγόμενους στο Δημόσιο Τομέα του αρ.51 του ν.1892/1990, που συνεπάγεται και διαφορετική, κάθε φορά, σχέση εξάρτησής τους από το Κράτος. Σχετικά σημειώνεται ότι το Μητρώο, ενώ βασίζεται στην οριοθέτηση του Δημόσιου Τομέα σύμφωνα με το αρ.51παρ.1 του ν.1892/1990, εμπεριέχει το σύνολο σχεδόν των Φορέων που σχετίζονται με την έννοια του Δημόσιου Τομέα ανεξάρτητα από το ποιος νόμος ορίζει τον Τομέα αυτό. Έτσι το Μητρώο αποτελεί έναν ασφαλή κατάλογο για τοναναγνώστη (χρήστη), ώστε να το χρησιμοποιήσει στην εργασία του, αρκεί να το προσαρμόσει στις διατάξεις και τα κριτήρια του νόμου που κάθε φορά τον ενδιαφέρει.

Δεδομένου ότι το περιεχόμενο του Μητρώου έχει δυναμικό χαρακτήρα, η προσπάθεια επικαιροποίησής του είναι μία διαρκής διαδικασία. Σε αυτήν την νεότερη έκδοσή του, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) στη θέση Ανθρώπινο Δυναμικό Δημόσιου Τομέα / Μητρώο Δημόσιων Υπηρεσιών, έχουν ενσωματωθεί όλες οι αλλαγές που έχουν έως τώρα προκύψει.

Λόγω και της αναδιάταξης των Υπουργείων, το ΥΠΕΣ ζητά από κάθε Υπουργείο ή άλλη αρμόδια Αρχή να ελέγξει τις εγγραφές που το Μητρώο περιλαμβάνει, προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητά τους και, εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις,να ενημερώσει εγγράφως το ΥΠΕΣ, το συντομότερο δυνατό. Προκειμένου δε τα στοιχεία που ζητούνται να περιέλθουν με συστηματικό τρόπο στο ΥΠΕΣ, θα πρέπει το συντονισμό της όλης προσπάθειας να αναλάβουν οι αρμόδιες οργανικές μονάδες, οι οποίες θα φροντίσουν να συγκεντρώσουν και εν συνεχεία να προωθήσουν στο ΥΠΕΣ το σύνολο των σχετικών προτάσεων-παρατηρήσεων, ώστε να αποφεύγονται οι αποσπασματικές απαντήσεις. Τέλος, με το έγγραφο υπενθυμίζεται η ανάγκη ορισμού σε κάθε Υπουργείο (συμπεριλαμβανόμενης και της Α.Α.Δ.Ε.) και Αποκεντρωμένη Διοίκηση αρμοδίων οι οποίοι, έχοντας συντονιστικό ρόλο στη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, θα επικοινωνούν με το ΥΠΕΣ κάθε φορά που τίθεται θέμα επικαιροποίησης του υπόψη «Μητρώου». Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται ο ορισμός Υπευθύνων, αποστέλλοντας τα ονοματεπωνυμικά και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας αυτών (τηλέφωνο, e-mail).

Δείτε σχετικά:

- το αριθμ. αριθμ. ΔΙΔΔΑ/Φ.10/οικ.12961/30.6.2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ

- το ΜΗΤΡΩΟ