Κυρ, 09 Αυγ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Αμοιβαίες Μετατάξεις: Ποια εξαίρεση ψηφίστηκε ειδικά για τους Δήμους

12/12/2019

Ρητή σύνδεση της δυνατότητας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων με την προηγούμενη συμπλήρωση διετίας από το διορισμό τους, περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο-“σκούπα” που ψηφίστηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος την 10η Δεκεμβρίου, εισάγοντας ταυτοχρόνως μία εξαίρεση ειδικά για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού.

 

Αναλυτικότερα, με το αρ.44 του Ν/Σ αντικαταστάθηκε η παρ.1 του αρ.10 «Αμοιβαία μετάταξη»του νόμου περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016 ως ισχύει).Ορίστηκε πλέον με σαφήνεια ότι η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων επιτρέπεται αφού προηγουμένως περάσουν δύο έτη από τον διορισμό ή την πρόσληψη.Συγκεκριμένα, τα δύο πρώτα εδάφιά της αντικαταστάθηκαν ως εξής:

« 1. Μετά την πάροδο διετίας από τον διορισμό ή την πρόσληψη, επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων της παρ.1 του αρ.3, με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία / εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου / ειδικότητας στον οποίο μετατάσσονται. Η ανωτέρω μετάταξη διενεργείται, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων και μετά από γνώμη των συλλογικών οργάνων της παρ.1 του αρ.7 των Φορέων προέλευσης και υποδοχής, με απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων των Φορέων προέλευσης και υποδοχής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Το σημαντικότερο είναι ότι αμέσως μετά προστέθηκε γ’ εδάφιογια την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το οποίο προβλέπει:

« Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη ΠΡΙΝ την πάροδο της διετίαςαπό τον διορισμό ή την πρόσληψη εφόσον οι μετατασσόμενοι ανήκουν οργανικά σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ΟΤΑ Α΄ βαθμού. »

 

Επιπλέον, η παρ.2 του αρ.44 του Ν/Σ αναφέρει ότι οι διατάξεις του « ισχύουν και για όσες αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί προς εξέταση από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας».

 

Να σημειωθεί ότι η νομοθέτηση στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, και μάλιστα ως κατεπείγουσας, εξαίρεσης για τους εργαζομένους στις ανταποδοτικές Υπηρεσίες των Δήμων είναι εμφανές ότι συνδέεται με τους διοριστέους της Προκήρυξης 3Κ.

 

Κατά τα λοιπά, το αρ.10 περί αμοιβαίων μετατάξεων δεν μεταβλήθηκε περαιτέρω.Ο υπάλληλος που επιθυμεί να μεταταγεί σε άλλη Υπηρεσία με τη διαδικασία του συγκεκριμένου άρθρου του ν.4440/2016, υποβάλλει αίτηση στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία δημοσιοποιεί το αίτημα του υπαλλήλου, με ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την Κινητικότητα του Υπουργείου. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προς το Φορέα του υπαλλήλου που ζήτησε αρχικά την αμοιβαία μετάταξη.Η διαδικασία γνωστοποίησης των αιτημάτων αμοιβαίας μετάταξης, τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις των υπαλλήλων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.