Δευ, 28 Νοε 2022
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Άμεσες ενέργειες ζητά το ΥΠΕΣ για το διορισμό και την εξέλιξη στο Δημόσιο πολιτών της Ε.Ε.

17/11/2021

Εξ. επείγουσα Εγκύκλιο με αντικείμενο το διορισμό στη Δημόσια Διοίκηση πολιτών κρατών–μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την εξέλιξη αυτών σε θέσεις Προϊσταμένων,  εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών την 16η Νοεμβρίου.

Το Υπουργείο αφού παραθέτει αναλυτικά τις σχετικές διατάξεις του νομικού πλαίσίου (παρ.4 αρ.4 του Συντάγματος, αρ.45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε., αρ.4 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, ν.2431/1996), επισημαίνει τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε., καθώς και μια Γνωμοδότηση του ΝΣΚ.

 

Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, ζητά από τις Υπηρεσίες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες κατά λόγω αρμοδιότητας, για τη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με το αρ.45 της ΣΛΕΕ και την εφαρμογή του κριτηρίου της ιθαγένειας ως προϋπόθεση κατάληψης ορισμένων θέσεων ευθύνης της Δημόσιας Διοίκησης, συμφώνως προς τα κριτήρια που θέσπισε η νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

Τονίζει, επίσης, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ακριβή καταγραφή των θέσεων ευθύνης που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση της δημόσιας εξουσίας και σε καθήκοντα σχετικά με την προάσπιση των γενικών συμφερόντων του κράτους ή άλλων φορέων και στην κατά περίπτωση ουσιαστική αξιολόγηση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της εκάστοτε θέσης ευθύνης.

 

Ειδικότερα, οι άμεσες ενέργειες που ζητά το Υπουργείο από τις Υπηρεσίες–αποδέκτες της Εγκυκλίου είναι:

« I] Όσοι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης δεν έχουν εκδώσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ.2 του αρ.1 του ν.2431/1996, Προεδρικά Διατάγματα, θα πρέπει άμεσα να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση τους λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω κριτήρια που θεσπίστηκαν βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

II] Όσοι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης έχουν εκδώσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ.2 του αρ.1 του ν.2431/1996, Προεδρικά Διατάγματα, πρέπει να προβούν σε επανεκτίμηση αυτών, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης προς τα ανωτέρω κριτήρια της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

III] Επισημαίνεται ότι η επανεκτίμηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, των διατάξεων των ήδη εκδοθέντων Προεδρικών Διαταγμάτων αλλά και η έκδοση νέων, θα πρέπει να περιλαμβάνει μια συνολική αξιολόγηση των θέσεων του Φορέα, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη φύση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που αντιστοιχούν στην εκάστοτε θέση, όχι μόνον όσον αφορά τις θέσεις από τις οποίες αποκλείονται πολίτες που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους της Ε.Ε (π.χ. των Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων), αλλά και τις θέσεις στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός / πρόσληψή τους με βάση τη διαμορφωθείσα μέχρι σήμερα νομολογία. »

Υπογραμμίζουμε ότι στον Πίνακα Αποδεκτών δεν αναγράφονται οι ΟΤΑ Α’ βαθμού, αλλά μόνο οι ΟΤΑ Β’ βαθμού. Συγκεκριμένα η Εγκύκλιος έχει ως αποδέκτη τη Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ για «κοινοποίηση της Εγκυκλίου στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους ΟΤΑ β΄ βαθμού».

 

Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.56 / 2743/1671,6317/15.11.2021 Εγκύκλιος