Τετ, 25 Μαϊ 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Αξιολόγηση σε Δημόσιο-ΟΤΑ: Διευκρινίσεις ΥΠΕΣ για τη διαδικασία

9/9/2020

Πρόσθετες οδηγίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών, μεταξύ άλλων, και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (δια της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου).

Υπενθυμίζεται ότι με προηγούμενη Εγκύκλιο  δόθηκαν οδηγίες προς τις Διευθύνσεις Διοικητικού - Προσωπικού για την έναρξη της διενέργειας της ηλεκτρονικής αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019, και μεταξύ άλλων καθορίστηκε ότι η προθεσμία για το στάδιο ορισμού συμμετεχόντων από τις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού - Προσωπικού λήγει στις 18 Σεπτεμβρίου 2020.  Σε συνέχεια των προηγούμενων οδηγιών, καθώς και ερωτημάτων που υποβλήθηκαν προς το Υπουργείο, επισημαίνονται τα εξής:

- Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητας του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο έτος για 6 τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί με σχετική απόφαση ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία.

- Εάν ο προϊστάμενος άσκησε καθήκοντα για 6 τουλάχιστον μήνες αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε, λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις συντάσσονται σε έντυπο και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας μονάδας προσωπικού, πριν από την αποχώρηση του αξιολογητή.

- Κατ’ εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός, ο Αναπληρωτής Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο διοίκησης ή ο Πρόεδρος συλλογικού οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού, μπορεί να συντάσσεται έκθεση και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών υπηρεσίας και σε περίπτωση που οι πιο πάνω αποχωρήσουν από τη θέση τους μπορεί να συντάσσονται εκθέσεις μέχρι και 60 ημέρες μετά την αποχώρησή τους. Στις περιπτώσεις αξιολογητών που εμπίπτουν στις ως άνω εξαιρέσεις, οι εκθέσεις θα έπρεπε καταρχήν να συνταχθούν μέχρι και 60 ημέρες από την αποχώρησή τους, ωστόσο η εν λόγω προθεσμία δεν ορίζεται ως αποκλειστική στο νόμο.

- Με την περ.β’ παρ.2 αρ.373 ν.4700/2020 αναπροσαρμόστηκε το χρονικό διάστημα διενέργειας της αξιολόγησης για το έτος 2019 λόγω των εκτάκτων συνθηκών της πανδημίας, οπότε και ορίζεται ότι, ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019, η αξιολόγηση διενεργείται από 15 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

- Προκειμένου να μην στερηθούν οι αξιολογούμενοι το δικαίωμα αξιολόγησης, επισημαίνεται ότι εφόσον οι αποχωρήσαντες αξιολογητές ανήκουν στις εκ του νόμου οριζόμενες εξαιρέσεις και παραμένουν ενεργοί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, καλούνται να αξιολογήσουν τους υφισταμένους τους αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, βάσει της προηγούμενης Εγκυκλίου. Στην περίπτωση δε, που οι αποχωρήσαντες αξιολογητές, δεν παραμένουν ενεργοί στο Μητρώο, οι Εκθέσεις υποβάλλονται σε έγχαρτη μορφή εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού κατά τον ορισμό των συμμετεχόντων στην ηλεκτρονική αξιολόγηση πρέπει να λάβουν υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις οδηγίες που δόθηκαν με την προηγούμενη Εγκύκλιο.  Το πλήρες κείμενο της αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/5/οικ.17012/8.9.2020 Εγκυκλίου βρίσκεται ΕΔΩ