Τετ, 25 Μαϊ 2022
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων: Παράταση μέχρι αύριο για τo A’ στάδιο της διαδικασίας

22/9/2020

Ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή της αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Απογραφής (“Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου”).

Βάσει αυτής, « παρατείνεται η προθεσμία για τη συμπλήρωση των στοιχείων της διεξαγωγής ηλεκτρονικής αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου του έτους 2019 από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/4/οικ.14000/15-7-2020 (ΑΔΑ: 9Α8Μ46ΜΤΛ6-98Ω) εγκυκλίου. »

 

Υπενθυμίζουμε ότι με την περ.β’ παρ.2αρ.373ν.4700/2020 αναπροσαρμόστηκε το χρονικό διάστημα διενέργειας της αξιολόγησης για το έτος 2019, λόγω των εκτάκτων συνθηκών της πανδημίας, καιδιενεργείται από 15 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οδηγίες έχουν δοθεί με δύο Εγκυκλίους του Υπουργού Εσωτερικών. 

Μπορείτε να θυμηθείτε

- την 1η της 15ης Ιουλίου και

- τη 2η της 8ης Σεπτεμβρίου.

Στο Α’ στάδιο της διαδικασίας, που πήρε παράταση βάσει της Ανακοίνωσης μέχρι αύριο Τετάρτη, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού καλούνται να συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης.  Σε αυτό το στάδιο, πρόσβαση και δυνατότητα εισαγωγών, τροποποιήσεων και διαγραφών έχουν οι χρήστες με τους ρόλους «Προϊσταμένου Διεύθυνσης Προσωπικού /Διοικητικού», «Διαχειριστή Προσωπικού» και «Διαχειριστή Αξιολόγησης Προσωπικού».

Συγκεκριμένα, κατά το στάδιο ορισμού των συμμετεχόντων, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού καλούνται να καταχωρίσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή τα απαραίτητα στοιχεία μέσω διενέργειας ελέγχου των προσυμπληρωμένων εγγραφών των αξιολογούμενων υπαλλήλων όπως αυτές καταχωρήθηκαν για την αξιολογική περίοδο του 2018.  Για τη διευκόλυνση των Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού και την επιτάχυνση των διαδικασιών, εμφανίζονται προσυμπληρωμένες οι εγγραφές των αξιολογούμενων υπαλλήλων όπως αυτές καταχωρήθηκαν για την αξιολογική περίοδο του 2018.Ωστόσο, δεδομένων των πιθανών αλλαγών λόγω νέων διορισμών/προσλήψεων, κινητικότητας (μετακινήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις), χρήσης μακροχρόνιων αδειών απουσίας από τα καθήκοντα, υπηρεσιακής εξέλιξης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης κλπ., προκειμένου να γίνει η ενημέρωση των στοιχείων αντιστοιχούσα στην υπηρεσιακή κατάσταση αξιολογούμενων και αξιολογητών για την αξιολογική περίοδο 2019, είναι απαραίτητο οι έχοντες τον απαιτούμενο ρόλο πρόσβασης στην εφαρμογή να υλοποιήσουν τις ενέργειες που αναλυτικά αποτυπώνονται στις δύο ανωτέρω Εγκυκλίους.