Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Αδέσποτα ζώα - Δήμοι: ΚΥΑ για τη διαδικασία & τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης(ΦΕΚ)

17/9/2018

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 14/9 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β’ 3977/13.9.2018) που καθόρισε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους για το 2018.

Στις ενέργειες διαχείρισης περιλαμβάνονται (αρ.1) η περισυλλογή, η ηλεκτρονική σήμανση, η καταγραφή, η αποπαρασίτωση, η στείρωση, ο εμβολιασμός, η αποθεραπεία, η σίτισή τους, η υιοθεσία και η επανένταξή τους.

 

Στα έξι άρθρα της ΚΥΑ ορίζεται ποιες είναι οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες, ποιες δεν χρηματοδοτούνται, οι δυνητικοί δικαιούχοι, καθώς και όλη η διαδικασία υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων.

Δεν περιλαμβάνεται, όμως, το χρηματικό ποσό που θα δοθεί στους Δήμους και Συνδέσμους Δήμων για το 2018, καθώς η εν λόγω δαπάνη, με το ύψος της ανά Δικαιούχο, εγκρίνεται ετησίως με άλλη ΚΥΑ.

 

Ενδεικτικά, ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ είναι (παρ.1 αρ.2) αυτές για τη βελτίωση υφιστάμενου καταφυγίου ζώων συντροφιάς ή/και ήδη υφιστάμενου δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων,που αφορούν στον εξοπλισμό του και σε κινητά παραρτήματα.

Επιπλέον, δαπάνες για ιατρικό εξοπλισμό δημοτικού ιατρείουμικρών ζώων για τη διενέργεια κτηνιατρικών πράξεων ή επεμβάσεων, καθώς εκείνες που αφορούν τη σίτισή τους.

 

Η παρ.2 του αρ.2 αποτυπώνει αναλυτικά έντεκα κατηγορίες δαπανών που εξαιρούνται της χρηματοδότησης.

 

Υπογραμμίζεται ότι η χρηματοδότηση των Φορέων ανέρχεται σε ποσοστό ΜΕΧΡΙ 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει.

Ειδικά η χρηματοδότηση για το κόστος σίτισης των ζώων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 50%(παρ.3 αρ.2)

 

Σημαντική πρόβλεψη είναι ότι για να θεωρηθεί ένας Δήμος/Σύνδεσμος Δήμων δυνητικός ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ, πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις (αρ.3):

α) Η ίδρυση και η λειτουργία του καταφυγίου ή του ιατρείου να είναι σύμφωνες με το ν.604/1977 και το π.δ. 463/1978 ως ισχύουν.

β) Η υλοποίηση των ενεργειών για τηδιαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς να είναι σύμφωνη με το ν.4039/2012 ως ισχύει.

γ) Οι επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες ζητά χρηματοδότηση, να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και εξοφληθεί κατά την υποβολή της αίτησης.

δ) Οι χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες να μην έχουν εμπορικό σκοπό και να μην έχουν ενταχθεί σε άλλο εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης.

 

Η ΑΙΤΗΣΗ του Δήμου/Συνδέσμου Δήμων υποβάλλεται στις ΔΑΟΚ (ΔιευθύνσειςΑγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.), συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που εκτενώς ορίζονται στο αρ.4 της ΚΥΑ.

 

Στην έδρα κάθε Π.Ε. συγκροτείται 3μελής ΕΠΙΤΡΟΠΗ, στην οποία συμμετέχουν 3 υπάλληλοι της Π.Ε. που ορίζονται από τον Περιφερειάρχη.   Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της νομιμότητας, ορθότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών που θα έχουν υποβληθεί (αρ.5).

 

Στη συνέχεια,η Π.Ε. στέλνει στο Υπουργείο εισήγηση με τους Φορείς που δικαιούνται χρηματοδότησης, το ποσό των εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ανά Φορέα και ανά είδος δαπάνης, καθώς και τον αριθμό των ζώων τα οποία έχει διαχειριστεί ο Φορέας, ώστε οι Υπουργοί να εκδώσουν την ΚΥΑ χρηματοδοτήσεων.