Σαβ, 25 Μαϊ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Άδειες Προέδρων στις Κοινότητες: Λύνεται το πρόβλημα του Κλεισθένη

23/2/2020

Λύση σε ένα από τα προβλήματα που έχει προκαλέσει ο Κλεισθένης, επιχειρεί να δώσει η παρ.6 του αρ.11 του Νομοσχεδίου, που το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε στη Βουλή την 21η Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για τις ημέρες ειδικής άδειας που δικαιούνται οι Πρόεδροι Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων.

 

Το Νομοσχέδιο αντικαθιστά το τέταρτο εδάφιο της παρ.5 του αρ.93 του Καλλικράτη (ν.3852/2010) ως εξής:

« Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων, οι οποίες προ της έναρξης ισχύος του ν.4555/2018 αποτελούσαν Δημοτικές Κοινότητες λαμβάνουν ειδική άδεια 60 ημερών.  Πρόεδροι Κοινοτήτων και Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων, οι οποίες προ της έναρξης ισχύος του ν.4555/2018 αποτελούσαν Τοπικές Κοινότητες λαμβάνουν ειδική άδεια 30 ημερών. »

 

Υπενθυμίζεται ότι - όπως έχει αναδείξει ο AIRETOS  - το χάος προκλήθηκε μετά τον Κλεισθένη, εξαιτίας της συνύπαρξης των εξής διατάξεων:

- μέχρι σήμερα, τo τέταρτο εδάφιο της παρ.5 του αρ.93 του Καλλικράτη (ν.3852/2010) ως ισχύει, προβλέπει ότι « (...) Ειδική άδεια 60 ημερών λαμβάνουν, επίσης, και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων και 30 ημερών οι πρόεδροι ή οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων (...) »

- η παρ.1 του αρ.44 του Κλεισθένη (ν.4555/2018) ορίζει ότι « Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή πρόεδροι και σύμβουλοι δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, νοούνται οι κοινότητες και οι σύμβουλοι κοινοτήτων του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Όπου αναφέρονται εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας νοείται ο πρόεδρος της κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων. »

- το αρ.3 του Κλεισθένη (ν.4555/2018), στο οποίο παραπέμπει το ανωτέρω άρθρο του, δεν έχει καμία σχέση με το θέμα, αφορά τον ορισμό των ορεινών  Δήμων.

Από τις παραπάνω διατυπώσεις προέκυπτε ζήτημα δυσερμηνείας.  Με απλά λόγια, δεν έβγαινε κανένα νόημα αφού, λόγω της συλλήβδην μετονομασίας σε Κοινότητες, ο Πρόεδρος ήταν και στις 60 και στις 30 ημέρες ειδικής άδειας, ενώ με την παραπομπή στο αρ.3 των ορεινών χανόταν κάθε έννοια.

 

Ο νομοθέτης, λοιπόν, τώρα παρεμβαίνει για να επιλύσει το ζήτημα, αντικαθιστώντας το σχετικό εδάφιο περί αδειών, όπως επί λέξει αναφέραμε ανωτέρω.  Εξήντα ή τριάντα ημέρες ειδικής άδειας λοιπόν, αναλόγως του εάν η Κοινότητά σας πριν μεσολαβήσει ο Κλεισθένης αποτελούσε Δημοτική Κοινότητα ή Τοπική Κοινότητα.

Θυμηθείτε το Νομοσχέδιο και τα συνοδευτικά του έγγραφα εδώ