Δευ, 15 Απρ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Άδεια Αιρετών για συμμετοχή στις συνεδριάσεις: Εγκύκλιος ΥΠΕΣ

11/8/2020

Επείγουσα Εγκύκλιο εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. 50442/7.8.2020), μετά από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο, αναφορικά με δύο σημαντικά ζητήματα που αφορούν τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων.  Ειδικότερα, επισημάνθηκαν τα κάτωθι:

 

“Άδεια Αιρετών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων:

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.5 του αρ.93 του ν.3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.6 του αρ.10 ν.4674/2020, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων Δημοτικών Νομικών Προσώπων που είναι Υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους κατά την ημέρα συνεδρίασης του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών.

Tα ανωτέρω πρόσωπα που υπηρετούν ή κατοικούν σε Δημοτικές Κοινότητες που εκτείνονται στην περιφέρεια ενός νησιού, δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους για τον ίδιο λόγο επί 2 ημέρες, περιλαμβανομένης της ημέρας συνεδρίασης του οικείου Συμβουλίου.”

 

Αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων για κάθε είδους Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα:

“Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.7 του αρ.11 του ν.4674/2020, « από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για οποιαδήποτε σύσταση, λύση, συγχώνευση και μετατροπή κάθε είδους Δημοτικού Νομικού Προσώπου, καθώς και για τη συμμετοχή σε Νομικά Πρόσωπα ή την αποχώρηση από αυτά, απαιτείται Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου KAI σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημάρχου ».   

Συνεπώς, από τη δημοσίευση του ν.4674/2020 και εφεξής, στις σχετικές Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων κατά τις οικείες για κάθε Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο διατάξεις, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημάρχου.

Σημειώνουμε, εν προκειμένω, ότι σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.20 του ν.2690/1990 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) ως ισχύει, το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα δεν μπορεί να εκδώσει πράξη με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της σύμφωνης γνώμης, καθώς και ότι η μη αποδοχή της θετικής σύμφωνης γνώμης, πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς.  

Επομένως, η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου για τις ανωτέρω περιπτώσεις (παρ.7 αρ.11 ν.4674/2020) συνιστά απαραίτητο τύπο της διαδικασίας και δεσμεύει το αποφασίζον όργανο (Δημοτικό Συμβούλιο), με την έννοια ότι το τελευταίο δεν μπορεί να ενεργήσει με διακριτική ευχέρεια και κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που υποδεικνύει η γνωμοδότηση του μονομελούς διοικητικού οργάνου.”