Τετ, 23 Σεπ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

3K: Τι πρέπει να γίνει με τους νέους Πίνακες Διοριστέων (Εγκύκλιος)

16/1/2020
Εκτεταμένες αλλαγές στους διοριστέους της 3Κ/2018 Προκήρυξης για την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ Α΄ βαθμού (Δήμους, Συνδέσμους ΟΤΑ) και σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, επήλθαν μετά την έκδοση αναμορφωμένων Πινάκων διοριστέων, όπως διαβάσατε στον AIRETO την 27η Νοεμβρίου 2019.Οι νέοι Πίνακες διοριστέων δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 9 και 11 Δεκεμβρίου 2019.

Χθες λοιπόν, αφού πέρασαν ήδη τόσες εβδομάδες, ο Υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε Εγκύκλιο με την οποία δίνει οδηγίες στους Φορείς της Αυτοδιοίκησης για το ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν βάσει των νέων Πινάκων.

 

Επισημαίνεται ότι στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, δεν επήλθε καμία μεταβολή. Όμως, στις λοιπές κατηγορίες ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ προέκυψαν οι εξής αλλαγές:

- διαγράφηκαν από τον αρχικό Πίνακα διοριστέων/προσληπτέων υποψήφιοι,

- εγγράφηκαν στον Πίνακα διοριστέων/προσληπτέων υποψήφιοι,

- διατέθηκαν για διορισμό/πρόσληψη υποψήφιοι με αλλαγή στα χαρακτηριστικά της θέσης (Φορέας διορισμού, κωδικός θέσης, εντοπιότητα, ειδική ιδιότητα βαθμολογία) στην οποία είχαν διατεθεί αρχικά,

- διορθώθηκαν στοιχεία ταυτότητας διοριστέων.

Για όλα αυτά λοιπόν, οι Οδηγίες του Π.Θεοδωρικάκου είναι οι εξής:

 

(Α) Για τους υποψήφιους που εγγράφονται στον Πίνακα διοριστέωνγια πρώτη φορά, ο Υπουργός παραπέμπει στις οδηγίες της αριθμ. 50677/3.7.2019 Εγκυκλίου.

(Β) Για τους διοριστέους που περιλαμβάνονται στους αναμορφωμένους Πίνακες διοριστέων-προσληπτέων αλλά σε διαφορετικό Φορέα από αυτόν του αρχικού διορισμού/πρόσληψής τους, θα πρέπει να λυθεί η υπάρχουσα υπαλληλική σχέση και να πραγματοποιηθεί ο διορισμός/πρόσληψή τους στο νέο Φορέα. Στην περίπτωση αυτή και προκειμένου να αποφευχθεί πρόσθετο διοικητικό βάρος και καθυστερήσεις, καλούνται οι Φορείς του αρχικού διορισμού να συνεργαστούν στενά με τους νέους πλέον Φορείς διορισμού των υποψηφίων, ώστε ταυτοχρόνως (δηλαδή στο ίδιο ΦΕΚ, εφόσον πρόκειται για ΟΤΑ) να γίνει η δημοσίευση της λύσης της υπαλληλικής σχέσης από τον αρχικό Φορέα και του διορισμού στο νέο. Εάν ο ένας ή και οι δύο από τους Φορείς είναι ΝΠΙΔ ΟΤΑ, αντίστοιχη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τη συντονισμένη ανάρτηση των σχετικών πράξεων στη «Διαύγεια», καθώς και τη διαγραφή/εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

(Γ) Όσον αφορά τους διοριστέους των οριστικών Πινάκων που δεν συμπεριλαμβάνονται στους αναμορφωμένους Πίνακες, λύεται η υπαλληλική τους σχέση καθώς απώλεσε πλέον το νόμιμο έρεισμά της.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις (Β και Γ), η λύση της υπαλληλικής σχέσης διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου.

Εφόσον πρόκειται για ΟΤΑ, περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το αρ.160 του ν.3584/2007. Η λύση της υπαλληλικής σχέσης ισχύει από την ημερομηνία της κοινοποίησης του ΦΕΚ στον ενδιαφερόμενο.

 

Ειδικότερα, για τους διοριστέους που αλλάζουν Φορέα διορισμού (ανωτέρω περίπτωση Β) και με στόχο τη δημοσίευση των αναφερόμενων αποφάσεων στο ίδιο ΦΕΚ, πρέπει να τηρηθούν οι κάτωθι Οδηγίες:

-Οι Φορείς του αρχικού διορισμού θα πρέπει να αποστείλουν άμεσα στους Φορείς του νέου διορισμού, το φάκελο με τα δικαιολογητικά διορισμού του κάθε υποψήφιου, ώστε να προχωρήσει περαιτέρω η διαδικασία της απόφασης για το νέο διορισμό. Προς τούτο δεν απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λύσης της υπαλληλικής σχέσης με τον αρχικό Φορέα διορισμού.

-Οι Φορείς του νέου διορισμού θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με τους Φορείς του αρχικού διορισμού, ώστε να προετοιμαστεί, το συντομότερο δυνατόν, η απόφαση διορισμού.

-Οι οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη συντονισμένη αποστολή των αποφάσεων λύσης και νέου διορισμού ταυτοχρόνως στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση, με ιδιαίτερη επισήμανση της κάθε περίπτωσης.

-Το Εθνικό Τυπογραφείο παρακαλείται από τον ΥΠΕΣγια την υλοποίηση της δημοσίευσης στο ίδιο ΦΕΚ της λύσης και του νέου διορισμού για κάθε υποψήφιο.

Με τη δημοσίευση των αποφάσεων, οι Φορείς του νέου διορισμού θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να κοινοποιήσουν το διορισμό στον υποψήφιο και να τον καλέσουν προς ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, αμέσως μετά την κοινοποίηση του ΦΕΚ της λύσης (ίδιο ή άλλο) από το Φορέα του αρχικού διορισμού, με στόχο την απρόσκοπτη καταβολή των αποδοχών του υπαλλήλου, στις περιπτώσεις που τούτο είναι εφικτό.

Κατά το σκέλος που αφορά τη λύση της εργασιακής σχέσης ή/και την πρόσληψη σε ΝΠΙΔ ΟΤΑ, θα ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και οι σχετικές ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας.

 

Για λοιπές διορθώσεις των Πινάκων, οι οποίες δεν θίγουν το διορισμό των υπαλλήλων, οι Φορείς διορισμού χρειάζεται να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις των σχετικών πράξεων διορισμού (πχ αλλαγή κλάδου-ειδικότητας, στοιχείων ταυτότητας κλπ).

Τέλος, ο ΥΠΕΣυπενθυμίζει ότι, στην περίπτωση διοριστέων κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης κατανομής, για τη διενέργεια του διορισμού, βάσει του αρ.7 του ν.4368/2016. Για τους λοιπούς διοριστέους της κατηγορίας ΠΕ, η διαδικασία διορισμού / πρόσληψης μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα, δεδομένης της ισχύος της απόφασης κατανομής που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2685Β’/2019.

 

Αναλυτικότερα, η αριθμ.2629/14.1.2020 Εγκύκλιος, που περιλαμβάνει σειρά λοιπών Οδηγιών, είναι διαθέσιμη ΕΔΩ