Δευ, 18 Νοε 2019
Αρχική  > Δήμοι

15 εκατ. σε Δήμους, ΔΕΥΑ και Συνδέσμους Ύδρευσης – Ποιες μελέτες χρηματοδοτούνται

25/1/2019

Δημοσιεύθηκε την 24η Ιανουαρίου η VIΠρόσκληση του Φιλόδημου ΙΙ με αντικείμενο τη σύνταξη / επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ).

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Δήμοι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 15.000.000,00 ευρώ.

 

H χρηματοδότηση θα έχει την παρακάτω μορφή:

- 60.000€για Masterplan των Δήμων/ΔΕΥΑ/Συνδέσμων ύδρευσης που εξυπηρετούν πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 40.000 κατοίκων,

- 60.000€ για ΣΑΝ των Δήμων/ΔΕΥΑ/Συνδέσμων ύδρευσης που εξυπηρετούν πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 20.000 κατοίκων.

 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα και έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίστηκε η ημερομηνία έκδοσης της αριθμ. 4719/23.1.2019 Πρόσκλησης.Η υποβολή αιτημάτων λήγει την 10η Μαΐου 2019.

Υπογραμμίζεται ότι το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από σύμφωνη γνώμη της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων (των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων).

 

Για να γίνει κατανοητό τι χρηματοδοτείται, σημειώνουμε ότι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες εκπόνησης μελετών.

Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan)

Πρόκειται για τη σύνταξη Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο.

Tα Σχέδια (Masterplan) θα εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ/Δήμους και Συνδέσμους νερού ύδρευσης.

Τα Σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των προγραμμάτων μέτρων, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι πλημμύρας όπως έχουν αποτυπωθεί στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) της Οδηγίας2007/60/ΕΚ. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη γνώμη των οικείων Διευθύνσεων Υδάτων.

Η υλοποίηση των Σχεδίων θα γίνει σε μεγάλες ΔΕΥΑ ή Δήμους ή Συνδέσμους παροχής νερού ύδρευσης που εξυπηρετούν πληθυσμό ≥40.000 κατοίκων.

Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού

Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη διανομή,υιοθετώντας την αρχή των “πολλαπλών φραγμάτων” (multiplebarriers) και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης.

Όπως αναφέρεται στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ, η υλοποίηση των ΣΑΝ θα γίνει κατά προτεραιότητα σε μεγάλες ΔΕΥΑ ή Δήμους ή Συνδέσμους νερού ύδρευσης.

Μετά την έγκρισή τους, τα ΣΑΝ θα κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Υδάτων.

Για την εκπόνηση των ΣΑΝ θα χρησιμοποιηθούν οι προδιαγραφές του ΈργουΤεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ για την καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα και διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (WaterSafetyPlans)”.

Τα Σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των προγραμμάτων μέτρων, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ενδεχόμενοι Κίνδυνοι Πλημμύρας όπως έχουν αποτυπωθεί στα ΣΔΚΠ της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για Τ=100. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη γνώμη των οικείων Διευθύνσεων Υδάτων.

Η υλοποίηση των Σχεδίων θα γίνει σε ΔΕΥΑ ή Δήμους ή Συνδέσμους παροχής νερού ύδρευσης που εξυπηρετούν πληθυσμό ≥20.000 κατοίκων.

 

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι ο Φιλόδημος ΙΙ δεν είναι σύναψη επενδυτικών δανείων (όπως ο Φιλόδημος Ι), αλλά χρήματα από το εθνικό ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ-055).

Την έκδοση της Πρόσκλησης είχε προαναγγείλει ο Υπουργός Εσωτερικών στη συνέντευξη τύπου της 20ης /12/2018