Κυρ, 19 Σεπ 2021
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

“Περιβαλλοντικό Τέλος” στο νερό: Εγκύκλιος για τις υποχρεώσεις ΟΤΑ - Αποκεντρωμένων

14/6/2018
Ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση της (εξαιρετικά σημαντικής για την Αυτοδιοίκηση, αλλά και τις τσέπες μας) Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων για την τιμολόγηση του νερού, εκδόθηκε χθες εφαρμοστική εγκύκλιος.
Καθορισμός “Περιβαλλοντικού Κόστους” και “Κόστους Πόρου”, επιβολή “Περιβαλλοντικού Τέλους” στην κατανάλωση, θεσμοθέτηση (από 1/7/2018) μηχανισμού παρακολούθησης και εποπτείας των υπηρεσιών ύδατος και των ΟΤΑ -που σε περιπτώσεις θα λειτουργούν σαν εισπράκτορες της όλης διαδικασίας, δεχόμενοι και “συστάσεις”- είναι μερικά από τα νέα δεδομένα που περιγράφει η εγκύκλιος.

 Ο AIRETOS σας παρουσιάζει όλες τις λεπτομέρειες.

Η ΑΡΧΗ της ιστορίας …

Υπενθυμίζουμε ότι της χθεσινής εγκυκλίου προηγήθηκε, πέρυσι το Μάιο, Απόφαση επτά Υπουργών της Κυβέρνησης, οι οποίοι –ως Εθνική Επιτροπή Υδάτων– είχαν ορίσει τους γενικούς κανόνες κοστολόγησης των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του.

Σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης, το σημαντικό περιεχόμενο της Απόφασης είχε αναδείξει, μόλις δύο μέρες μετά τη δημοσίευσή της, η Παράταξη “Αυτοδιοικητικό Κίνημα” στην από 24/5/2017 Συνεδρίαση της ΚΕΔΕ. Συγκεκριμένα, οι αναφορές των 7 Υπουργών για προσδιορισμό “Περιβαλλοντικού Κόστους”, “Κόστους Πόρου” και πληρωμή από το χρήστη “Περιβαλλοντικού Τέλους” ανά κυβικό μέτρο νερού που καταναλώνει, είχαν τότε τύχει έντονου σχολιασμού ως προς την εφαρμοσιμότητά τους. Ομοίως, είχαν σχολιαστεί και οι περιπτώσεις όπου η είσπραξη ανατίθεται στην Τ.Α., για να το αποδίδει μετά στο Πράσινο Ταμείο.

Τρεις μήνες μετά την ανωτέρω Συνεδρίαση, ο Γ. Πατούλης είχε αποστείλει Επιστολή στον Υπουργό Σταθάκη, Υπουργό που όμως δεν συμμετέχει στην Επιτροπή ούτε υπογράφει την Απόφαση.
Ο κ.Σταθάκης είχε απαντήσει  σε ειρωνικό τόνο στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Ο Υπουργός είχε χαρακτηρίσει “ανεδαφικά και εκτός θέματος τα σχόλια του κ.Πατούλη”, σημειώνοντας ότι η Απόφαση είχε βγει πριν 3 μήνες και ότι στην Επιτροπή δεν προεδρεύει αυτός, αλλά ο κ. Φάμελλος.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Χθες λοιπόν, ο Σωκράτης Φάμελλος δημοσίευσε εγκύκλιο εφαρμογής εκείνης της Απόφασης, ενημερώνοντας ότι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) στα πλαίσια της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) ολοκλήρωσε την οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταμού, προσδιορίζοντας το Περιβαλλοντικό Κόστος και το Κόστος Πόρου για κάθε χρήση.
Το κείμενο του Υπουργού περιλαμβάνει δύο Ενότητες: τις υποχρεώσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών ύδατος.

Υπενθυμίζουμε ότι στους παρόχους, ενδεικτικώς, περιλαμβάνονται κατά περίπτωση οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, οι Δ.Ε.Υ.Α., η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ, οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ). (βλ. αναλυτικότερα το αρ.3 της ανωτέρω Απόφασης των 7 Υπουργών).

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Mε απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης εγκρίνεται το Περιβαλλοντικό Κόστος και το Κόστος Πόρου ανά κυβικό μέτρο νερού που αντιστοιχεί στους τελικούς χρήστες για κάθε χρήσης. Οι Δ/νσεις Υδάτων τα γνωστοποιούν, έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, στους παρόχους και στους οικείους ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Ομοίως, με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης, ορίζεται το Περιβαλλοντικό Τέλος.

Στο πλαίσιο παρακολούθησης και διαχείρισης των εσόδων εκ των Περιβαλλοντικών Τελών, οι Δ/νσεις Υδάτων συντάσσουν ετήσιες Εκθέσεις και τις αποστέλλουν στη Γραμματεία Υδάτων για να αξιολογεί και να ελέγχει την εφαρμογή της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος.

Οι Δ/νσεις Υδάτων, σε συνεργασία με τη Γραμματεία, με βάση τις Εκθέσεις, καθώς και τα ισχύοντα ΣΔΛΑΠ, ενημερώνουν τους παρόχους (δηλ. και ΟΤΑ), προκειμένου να προβαίνουν σε προγραμματισμό ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ τους, και εκδίδουν ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ (ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΤΑ)

- Προσδιορίζουν το χρηματοοικονομικό κόστος ετησίως.

- Εντός του Α’ εξαμήνου κάθε έτους, προσδιορίζουν τα τιμολόγιά τους, σύμφωνα με τους Γενικούς Κανόνες Τιμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη, πέραν του χρηματοοικονομικού κόστους, και το Περιβαλλοντικό Κόστος καθώς και το Κόστος Πόρου.

- Αναγράφουν στα τιμολόγιά τους υποχρεωτικά, με διακριτό και ευκρινή τρόπο, το Περιβαλλοντικό Τέλος.

- Προβαίνουν στην είσπραξη του Περιβαλλοντικού Τέλους από τους τελικούς χρήστες. Το ποσό των εισπραχθέντων περιβαλλοντικών τελών αποδίδεται από τους παρόχους υπέρ του Πράσινου Ταμείου, σε Ειδικό Λογαριασμό που συστήνεται για την χρηματοδότηση των σχετικών Συμπληρωματικών Μέτρων των ΣΔΛΑΠ.

Από το ανωτέρω ποσό, το 2,5% παρακρατείται από τους παρόχους, για τις ανάγκες παροχής των σχετικών υπηρεσιών εξαιρουμένων των πολυμετοχικών επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης.

- Στις περιπτώσεις υδρογεωτρήσεων εκτός οργανωμένων συλλογικών δικτύων οι οικείοι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, κατόπιν έκδοσης σχετικών τιμολογίων, προβαίνουν στην είσπραξη του Περιβαλλοντικού Τέλους από τους τελικούς χρήστες. Το ποσό των εισπραχθέντων αποδίδεται από τους ΟΤΑ υπέρ του Πράσινου Ταμείου, σε Ειδικό Λογαριασμό που συστήνεται για την χρηματοδότηση των σχετικών Συμπληρωματικών Μέτρων, μετά από παρακράτηση του 2,5% για τις ανάγκες παροχής των σχετικών υπηρεσιών.

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Τέλος, η εγκύκλιος περιγράφει τη δημιουργία μηχανισμού, μέσω πληροφοριακού συστήματος, για την παρακολούθηση και βελτίωση των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του. Το πληροφοριακό σύστημα έχει τεθεί σε λειτουργία στον ιστοχώρο του Υ.Π.ΕΝ. http://wsm.ypeka.gr .

Η πρώτη περίοδος εισαγωγής στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα από τους παρόχους ξεκινά από 1/07/2018. Εισάγουν ετησίως συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητά τους. Τα στοιχεία υποβάλλονται στο Β’ εξάμηνο κάθε έτους και αφορούν το προηγούμενο έτος.

Για τους παρόχους υπηρεσιών ύδρευσης υποβάλλονται επίσης και τα ακόλουθα στοιχεία: διακοπές υδροδότησης νερού ύδρευσης (διάρκεια, επηρεαζόμενος πληθυσμός), αριθμός εργαζομένων ανά τομέα απασχόλησης (διοικητικό, τεχνικό και εργατικό δυναμικό), εκτίμηση των αναγκών σε προσωπικό ανά τομέα απασχόλησης σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας, εισπραξιμότητα, αναλυτικά οικονομικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρεών και οφειλών, ληξιπρόθεσμων οφειλών και χρεών.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου ΕΔΩ