Σαβ, 29 Ιαν 2022
Αρχική  > Δήμοι

“Φιλόδημος ΙΙ”: Σε 141 Δήμους 10 εκατομ. για τη μισθοδοσία συμβασιούχων ΚΔΑΠ

11/11/2021

Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμεται ποσό ύψους 10.000.000,00 ευρώ από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” σε 141 Δήμους « για την κάλυψη κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς τους ».

Για την κατανομή του ποσού ανά Δήμο, το Υπουργείο στηρίχθηκε σε πρόταση της ΚΕΔΕ, στην οποία κριτήρια αποτελούν το σύνολο της μισθοδοσίας ΙΔΟΧ που απαιτείται για την πλήρη λειτουργία των δομών και οι πλήρεις φάκελοι των παιδιών από το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2021-2022.

 

Επιλέξιμες δράσεις είναι η κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) των ΚΔΑΠ αρμοδιότητας των Δήμων και των Νομικών Προσώπων τους στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» 2021-2022.

Η χρηματοδότηση από τη συγκεκριμένη Απόφαση επιχορήγησης γίνεται εφόσον έχει εξαντληθεί η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης από κάθε είδους τακτικό ή έκτακτο ανειδίκευτο έσοδο του ΟΤΑ.

Στην περίπτωση που η αρμοδιότητα λειτουργίας των ΚΔΑΠ ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο του Δήμου, ο Δήμος μεταβιβάζει το ποσό στον δικαιούχο Φορέα.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2021.

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το ποσό για κάθε έναν από τους 141 Δήμους: