Τρι, 17 Σεπ 2019
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Συμβασιούχοι ΟΤΑ στο εκλογικό 2019: Εγκύκλιος Χαρίτση για τον προγραμματισμό των προσλήψεών τους

24/1/2019

Το γεγονός ότι το 2019 αποτελεί έτος αυτοδιοικητικών εκλογών και καθίσταται ενεργή η πρόβλεψη του αρ.28 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, με την οποία αναστέλλονται οι πάσης φύσεως προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων, επισημαίνει ο Υπουργός Εσωτερικών με εξαιρετικώς επείγουσα Εγκύκλιο που εξέδωσε χθες,21η Ιανουαρίου 2019.

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισημαίνει πως, δεδομένου ότι πρόκειται για μεγάλο χρονικό διάστημα,οι Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να έχουν ήδη στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων, πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλεί τους Ο.Τ.Α. για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2019, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών.

 

Η Εγκύκλιος ορίζει τη διαδικασία, ανά κατηγορία αιτήματος, που πρέπει να τηρηθεί για τον προγραμματισμό έτους 2019, ως εξής:

 

Α. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙΒ’ ΒΑΘΜΟΥ

Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.

Ειδικά οι Περιφέρειες, θα πρέπει να αποστείλουν ξεχωριστό και κατά προτεραιότητα αίτημα για την κάλυψη των αναγκών τους σε κτηνιάτρους, στο πλαίσιο της άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων με στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος, την προστασία του καταναλωτή και τη διασφάλιση της υγείας του ζωικού κεφαλαίου.

 

Β. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ Ν.Π.Ι.Δ. ΤΩΝ ΟΤΑ Α’ &Β’ ΒΑΘΜΟΥ

1.Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα Ν.Π.Ι.Δ. της Αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 2α .

Στο πλαίσιο της προσπάθειας περιστολής των δαπανών και προκειμένου ο αριθμός των εγκρίσεων της κατηγορίας αυτής να παραμείνει στα ίδια επίπεδα, παρακαλούνται οι φορείς στο υποβληθέν αίτημά τους να μην υπερβαίνουν τον αριθμό των αντίστοιχων εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

 

Όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού σε δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, η Εγκύκλιος σημειώνει ότι με το αρ.18 του ν.4483/2017 καταργήθηκε η αναστολή προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Επομένως, οι Φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα και για το προσωπικό αυτό.

 

2.Για την πρόσληψη Διευθυντών σε Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις καθώς και για τις Δημοτικές Α.Ε. ισχύουν αντίστοιχα τα άρθρα 254 έως 258 και 265 έως 266 του ν.3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας).

Για την πρόσληψη διευθυντικών στελεχών από τα Ν.Π.Ι.Δ. αρμοδιότητας ΥΠΕΣ, που προσλαμβάνονται επί θητεία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 ως ισχύει.Για να είναι δυνατή η ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών, θα πρέπει στον οικείο Κανονισμό Προσωπικού/Υπηρεσιών της επιχείρησης ή εταιρείας να προβλέπεται ρητά η δυνατότητα πρόσληψης διευθυντικού στελέχους επί θητεία, καθώς και να ορίζεται η διάρκεια αυτής (π.χ. ίση με τη δημοτική περίοδο).

Ειδικά για την πρόσληψη Γενικών Διευθυντών σε ΔΕΥΑ επί θητεία με διάρκεια τεσσάρων ετών με δικαίωμα ανανέωσης για μια φορά ισχύει το αρ.348παρ.2 του ν.4512/2018, (σχετική η αριθ. 24006/30-5-2018 Εγκύκλιος).

(Παράρτημα 2β με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων του)

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις πρόσληψης απαιτείται υποχρεωτικά εισήγηση για την αιτιολόγηση των αναγκών της Υπηρεσίας από τον Ο.Τ.Α. στον οποίο ανήκει η επιχείρηση (αρ.3παρ.2 της ΠΥΣ 33/06 ως ισχύει).

 

Γ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ Α’ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα Παραρτήματα 3ακαι 3β.

Σημειώνεται ότι για να χαρακτηρίζονται οι προσλήψεις ως «ανταποδοτικού χαρακτήρα»πρέπει από τη βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων του φορέα να προκύπτει ότι η δαπάνη καλύπτεται από ανταποδοτικά τέλη και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Φορέα,στους κωδικούς που αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες.

 

Τα έσοδα των Δήμων από τα κοιμητήρια είναι «δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς κάλυψη εν μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και εν γένει λειτουργίας αυτών».Από τη διάταξη αυτή δεν συνάγεται ότι τα έσοδα των Δήμων που προέρχονται από τη λειτουργία των κοιμητηρίων τους έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, και επομένως η Υπηρεσία του Δήμου που διαχειρίζεται τα κοιμητήρια τους δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ανταποδοτική υπηρεσία».Αιτήματα για την κάλυψη αναγκών κοιμητηρίων μπορούν να υποβάλλονται με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές, όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ.

 

Δ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ και λοιπών αντικαταβολών

Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα Παραρτήματα 4ακαι 4β.

Με το αρ.107 του ν.4483/2017 προβλέφθηκε ότι το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες δεν απαιτείται να καλύπτεται εξολοκλήρου από το καταβαλλόμενο από τους πολίτες αντίτιμο, αλλά αρκεί να καλύπτεται σε ποσοστό τουλάχιστον 70% από την καταβολή διδάκτρων στις πολιτιστικές και αθλητικές δομές (δημοτικά ωδεία, εικαστικά εργαστήρια, δημοτικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια κ.λπ.), ενώ το λοιπό ποσό θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Φορέα.

Για τις λοιπές υπηρεσίες που ασκούν οι Φορείς (δημοτικά αναψυκτήρια, εκμετάλλευση παραλιών,δημοτικά σινεμά, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ) εξακολουθεί να ισχύει η κάλυψη της δαπάνης στο 100%.

Όπως προαναφέρθηκε, αιτήματα για την κάλυψη των αναγκών κοιμητηρίων τα οποία πλέον θα υποβάλλονται με τη μορφή λοιπών αντικαταβολών ακολουθούν τη διαδικασία που προβλέπεται ομοίως για το αντίτιμο.

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα υποδείγματα που αναφέρονται αναλυτικά στα παραρτήματα της Εγκυκλίου, συμπληρωμένα.

Το Υπουργείο τονίζει ότι αιτήματα με οικονομικές βεβαιώσεις που αναγράφουν«με αναμόρφωση του προϋπολογισμού» δεν θα προωθούνται.

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Με το αρ.2 της από 31/12/2012 ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4147/2013, παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου ακόμα και ειδικοτήτων αντίστοιχων με εκείνες που προβλέπονται στους Οργανισμούς ή στους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, για όσο χρόνο ισχύει ο περιορισμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών τακτικού προσωπικού για να καλύψουνάμεσα τις ανάγκες τους.

Με τις ίδιες διατάξεις, μετά το α’ εδάφιο της παρ.5 του αρ.6 του ν.2527/1997,όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του αρ.10 του ν.3812/2009 (βεβαίωση του ΑΣΕΠ), υπάρχει ρύθμιση ως εξής:«Η βεβαίωση (του ΑΣΕΠ) εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του φορέα στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο που θα εκτελεστεί, ο αριθμός των προσώπων που θα το εκτελέσουν και οι ειδικότητες αυτών, η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου και ο τόπος εκτέλεσης αυτού. Στο αίτημα περιλαμβάνεται και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ότι το έργοδεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Για την άμεση κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν σε περίπτωση αποχώρησης συμβασιούχων ορισμένου χρόνου από ευρωπαϊκά προγράμματα παρέχεται η δυνατότητα, σύμφωνα και με το Α.Π.15017/7-10-2013 έγγραφο του ΑΣΕΠ, αναπλήρωσης του αποχωρούντος προσωπικού με την πρόσληψη του αμέσως επόμενου στη σειρά των πινάκων κατάταξης που είχαν εκδοθεί για το σκοπό αυτό. Η δυνατότητα αυτή δίνεται σε περίπτωση ενεργών συμβάσεων και όχι συμβάσεων που διακόπηκαν κατά το παρελθόν.

Η δυνατότητα αντικατάστασης, όπως περιγράφεται στο ως άνω έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π., παρέχεται στην περίπτωση που η πρόσληψη έγινε κατ’ εφαρμογή της παρ.3 του αρ.21 του ν.2190/1994, στο πλαίσιο προγράμματος που παραμένει καθ’ όλη τη διάρκειά του ευρωπαϊκό (δηλ.οι δαπάνες για την πρόσληψη του προσωπικού καλύπτονται, έστω τμηματικά, από ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση) και διατηρείται ως έχει, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση – μεταβολή του κατά τη διάρκεια των παρελθόντων ετών και ενδεχομένως διαφορετικών προγραμματικών περιόδων. Για τα ανωτέρω θέματα αποφαίνεται η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του υλοποιούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Με το αρ.91 του ν.4583/2018 προβλέφθηκε η ένταξη του «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και η στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό, μέσω της έκδοσης σχετικής προκήρυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, στην παρ.5 του αρ.91 ορίζεται ότι, μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων που θα προκύψουν από την προκήρυξη, οι υπηρεσίες του προγράμματος θα παρέχονται από τους απασχολούμενους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που παρατάθηκαν με το αρ.153 του ν.4483/2017.Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για τους οικείους ΟΤΑ ή νομικά πρόσωπα αυτών.

ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΥΣ 33/2006

Με το αρ.52 του ν.4554/18.7.2018 τέθηκε αποκλειστική προθεσμία 12 μηνών για την υλοποίηση των εγκριτικών αποφάσεων της ΠΥΣ 33/06.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

1. Αρχική πρόσληψη και ανανεώσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουστο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (αρ.14ν.4403/16 και αρ.72ν.4342/15 αντίστοιχα).

 

2. Συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων(αρ.30ν.4314/2014 ως ισχύει): Πλέον, σύμφωνα με το αρ.52παρ.2 του ν.4554/2018, οι Φορείς δεν υποχρεούνται να ενημερώνουν για κάθε πραγματοποιούμενη πρόσληψη ή ανανέωση/παράταση την ΠΥΣ 33/2006ως ισχύει, και το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Επίσης, όπως προβλέπεται στο αρ.8παρ.3 του ν.4325/2015 και στο ν.3861/2010 οι ανωτέρω συμβάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στη «Διαύγεια».

 

3. Εποχικό προσωπικό για την πυρασφάλεια, τις κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών (αρ.116ν.4547/2018):  Η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 4 μήνες σε συνολικό διάστημα 12 μηνών, ενώ για τις δημοτικές κατασκηνώσεις η απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες.

 

4. Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών (αρ.41ν.4325/2015)

 

5. Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας (αρ.27ν.4304/2014)

 

6. Πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» (αρ.29ν.4151/2013)

 

7. Πρόσληψη υδρονομέων στις Δ.Ε.Υ.Α.: Με την παρ.1 του αρ.94 του ν.4483/2017 επεκτάθηκε και στις ΔΕΥΑ ο τρόπος πρόσληψης των υδρονομέων άρδευσης, ο οποίος ήδη εφαρμόζεται από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, σύμφωνα με το άρ.211 του ΚΚΔΚΥ, όπου δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 ή άλλου οργάνου, ούτε η τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας του ν.2190/1994, όπως ισχύει και εφαρμόζονται οι ειδικές ρυθμίσεις του από 28.3/15.4.1957 β.δ/τος «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων».

 

8. Αναπλήρωση μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου: Με την παρ.2 του αρ.94 του ν.4483/2017 παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού να προσλαμβάνουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος απουσιάζει λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας, με σκοπό να καλυφθεί η ανάγκη για όλο το χρονικό διάστημα της απουσίας. Για την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού, δεν απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 ως ισχύει, ούτε τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας του ν.2190/1994.

 

9. Έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία: Με το αρ.89 του ν.4483/2017, επανήλθαν σε ισχύ οι ρυθμίσεις του αρ.209 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων.

 

10.Σχολικές καθαρίστριες: Με το αρ.115 του ν.4547/2018, καθαρισμός σχολικών κτιρίων με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε περιπτώσεις ανεπάρκειας του τακτικού προσωπικού καταρτίζονται ενιαία για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020.

 

Για τα αιτήματα που εμπίπτουν στις ανωτέρω εξαιρέσεις δεν απαιτείταιέγκριση της ΠΥΣ και η αποστολή τους στο ΥΠΕΣ.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Ο Υπουργός Εσωτερικών επισημαίνει πως, λόγω του περιορισμένου αριθμού των εγκρίσεων, για τα αιτήματα της περίπτωσης Γ2 και Γ4(παράρτημα ΣΜΕ ΑΣΕΠ), αναφορικά με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου που υποβάλλονται στοΑΣΕΠ, η αποστολή τους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 15/2/2019.

Αντίστοιχα, τα αιτήματα της περίπτωσης Α και B (παράρτημα ΙΔΟΧΥΠΕΣ), θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο ΥΠΕΣ έως 28/2/2019.