Τρι, 26 Μαρ 2019
Αρχική  > Κυβέρνηση- Βουλή

ΚΥΑ παιδικών σταθμών 2018-2019 (ΦΕΚ) – Ωφελούμενοι, Κριτήρια, Π/Υ, Διαδικασία

12/6/2018

Εκδόθηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση Σκουρλέτη, Χαρίτση, Φωτίου και Παπανάτσιου για την υλοποίηση της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” για τον ετήσιο κύκλο 2018-2019.

 

Η Κ.Υ.Α. περιλαμβάνει 20 Άρθρα που ορίζουν σε λεπτομέρεια τις εξής παραμέτρους υλοποίησης της Δράσης :

-          τις δομές – φορείς,

-          τους ωφελούμενους, βάσει αναλυτικών προϋποθέσεων,

-          τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής ωφελούμενων,

-          τις υπηρεσίες σύζευξης ωφελούμενων – δομών και τη διαδικασία τοποθέτησης,

-          τους υπεύθυνους φορείς της Δράσης (η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων)

-          το δικαιούχο (η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.),

-          τα ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης που θα καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., ανά κατηγορία δομής και ανά κατηγορία θέσης,

-          την κατανομή του προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια,

-          τις επιλέξιμες ενέργειες,

-          τις λεπτομέρειες σχετικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις ανωτέρω λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της Κ.Υ.Α. http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8t1gGx0xF8l3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTshamQJXy_TEeArVADNnEvZwsB3nDb7IeMDKD79rWEafU.