Τρι, 18 Δεκ 2018
Αρχική  > Κυβέρνηση- Βουλή

Κατατέθηκαν αλλαγές στο “Νόμο Σπίρτζη”περί Δημοσίων Συμβάσεων – Ο Airetos σας παρουσιάζει τι ακριβώς αλλάζει

9/3/2018
Κατατέθηκαν στη Βουλή το βράδυ της Πέμπτης τροποποιήσεις στο ν.4412/2016, γνωστό ως “Νόμο Σπίρτζη” για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στις παρ.7, 8 και 9 του αρ.79 νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών που φέρει τον τίτλο “Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις”.
Υπενθυμίζεται ότι το θέμα “καίει” την Τοπική Αυτοδιοίκηση ήδη από τον Αύγουστο του 2016 και έχει επανειλημμένως συζητηθεί,με ιδιαίτερη ένταση,σε συσκέψεις, συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων, ημερίδες, τακτικά και έκτακτα Συνέδρια των Αιρετών του Α’ και Β’ βαθμού.Πρόσφατα μάλιστα είχε αναλυθεί διεξοδικά στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕστις 28/2/2018, κατόπιν συνάντησης αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ με τον κ. Σπίρτζη στις 16/2/2018.

Ο Airetos σας παρουσιάζει ποιες ακριβώς είναι οι αλλαγές που επιφέρει το ν/σ :

1)ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Τροποποιείται το αρ.44 του ν.4412/2016 “Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών”.
Σήμερα, το εδάφιο α’ της παρ.2 του αρ.44 ορίζει ότι“2. Σε περίπτωση που, η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας, που προβλέπονται από την απόφαση της παρ.1, θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει τεχνική επάρκεια και η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των δημοσίων συμβάσεων έργων ή μελετών αρμοδιότητας της, διενεργούνται, με προγραμματική σύμβαση, από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων του κεντρικού δημόσιου τομέα.”
Με το ν/σ αντικαθίσταται η φράση “φορέων του κεντρικού δημόσιου τομέα”, από τη φράση “ΦΟΡΕΩΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της περ.β’ της παρ.1 του αρ.14 του ν.4270/2014”.
Διευρύνονται δηλαδή οι Φορείς με τους οποίους δύναται να συναφθεί προγραμματική σύμβαση.

2)ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΟΥΣ Ή ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

Το ν/σ εισάγει εξαίρεση στο τέλος του Άρθρου 118 “Απευθείας Ανάθεση” του ν.4412/2016, ΜΟΝΟΝ για τους ορεινούς ή νησιωτικούς.Η εξαίρεση θα προβλέπει τα εξής:
“Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση ορεινών ή νησιωτικών δήμων, και όταν έπειτα από τη σχετική πρόσκληση της παρ.5 της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατή η κατάρτιση καταλόγου με τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς, τότε η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΧΩΡΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗ”.

3) ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σήμερα το εδάφιο α’ της περ.α’ της παρ.8 του αρ.221 “Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων” ορίζει ότι:“α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η' της παρούσας παραγράφου και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση.”
Τώρα στο συγκεκριμένο σημείο το ν/σ :
- ΑΦΑΙΡΕΙ τις λέξεις “ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ”, δηλαδή οι οριζόμενοιθα μπορούν να μην είναι υπάλληλοι του συγκεκριμένου Φορέα
- ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ τις λέξεις “κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με τους αναπληρωτές τους”
- ΠΡΟΣΘΕΤΕΙεπιπλέον προϋπόθεση, ότι οι υπάλληλοι θα πρέπει να διαθέτουν “εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών”.
Δεν αλλάζει πάντως ότι ο ορισμός τους θα γίνεται με κλήρωση από το Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.).

Δείτε κατωτέρω το ακριβές απόσπασμα του κατατεθέντος ν/σ :