Κυρ, 16 Ιουν 2019
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές

Οργανισμοί Ρυθμιστικού Σχεδίου για Πάτρα, Βόλο, Λάρισα από το ΥΠΕΧΩΔΕ

15/7/2008
Τρεις Οργανισμούς Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλοντος για την Πάτρα, το Βόλο και τη Λάρισα ιδρύει το ΥΠΕΧΩΔΕ με Προεδρικά Διατάγματα που υπέγραψε σήμερα ο Γιώργος Σουφλιάς.

Σκοπός των Οργανισμών είναι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η χωροταξική δομή και η οργάνωση της περιοχής που περιλαμβάνεται στα όρια των Ρυθμιστικών Σχεδίων των τριών πολεων.

Ειδικότερα με τους Οργανισμούς, μεταξύ των άλλων, επιδιώκεται:

α. Η έγκριση και αναθεώρηση ή μερική τροποποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της περιοχής, χωρίς μεταβολή των στόχων και κατευθύνσεών του.

β. Η μέριμνα για την εκπόνηση και την έγκριση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), η παρακολούθηση της ποιότητας και η εφαρμογή μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

γ. Η προώθηση των στόχων του Ρυθμιστικού Σχεδίου με συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς.

δ. Η εκπόνηση μελετών και η διάδοση των αρχών της Αειφορίας σε συνεργασία με τους φορείς εκπαίδευσης.


Τους τρεις «Οργανισμούς» διοικεί Εκτελεστική Επιτροπή, που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και από πέντε (5) μέλη που ορίζονται, αντίστοιχα, από το Δημοτικό Συμβούλιο των πόλεων, το αντίστοιχο Περιφερειακό Συμβούλιο (Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας εν προκειμένω), το Νομαρχιακό Συμβούλιο (Αχαίας, Μαγνησίας και Λάρισας), την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και το αντίστοιχο Τμήμα (Δυτικής Ελλάδας, Μαγνησίας, Λάρισας) του ΤΕΕ.

Το μόνιμο προσωπικό που θα απασχολείται στον «Οργανισμό Πάτρας» δε μπορεί να καλύπτει πάνω από πενήντα (50) θέσεις και, αντίστοιχα, οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που πληρούνται με προσλήψεις, δε μπορεί να είναι περισσότερες από πενήντα (50).

Όσον αφορά τον «Οργανισμό Βόλου» το μόνιμο προσωπικό που θα απασχολείται σ’ αυτόν δε μπορεί να καλύπτει πάνω από είκοσι (20) θέσεις, και, αντίστοιχα, οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που πληρούνται με προσλήψεις, δε μπορεί να είναι περισσότερες από δέκα (10).

Σχετικά με τον «Οργανισμό Λάρισας» το μόνιμο προσωπικό που θα απασχολείται στο συγκεκριμένο Οργανισμό δε μπορεί να καλύπτει πάνω από σαράντα (40) θέσεις, και, αντίστοιχα, οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που πληρούνται με προσλήψεις, δε μπορεί να είναι περισσότερες από είκοσι (20).

Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ από το Μάιο του 2007 έχει αναθέσει τη μελέτη των Ρυθμιστικών Σχεδίων των πόλεων.
Στο πρώτο στάδιο της μελέτης έγινε η καταγραφή και η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των Πολεοδομικών Συγκροτημάτων των πόλεων και διατυπώθηκαν οι, καταρχήν, προτάσεις των μελετητών. Οι προτάσεις αυτές παρουσιάστηκαν σε ανοικτές συνεδριάσεις με τους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς και δόθηκαν κατευθύνσεις για τη σύνταξη τη Β’ φάσης της μελέτης, που περιλαμβάνει τη διατύπωση της οριστικής πρότασης για την οργάνωση του τριών Πολεοδομικών Συγκροτημάτων.

Οι μελετητές παρέδωσαν τη Β’ φάση της μελέτης τον Ιούνιο του 2008 και η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ ελέγχει τα σχετικά στοιχεία προκειμένου η οριστική πρόταση να τεθεί υπόψη των φορέων για διαβούλευση.