Τετ, 20 Φεβ 2019
Αρχική  > Κυβέρνηση- Βουλή

Απλήρωτοι συμβασιούχοι: Τροπολογία στον Κλεισθένη1

11/7/2018
O AIRETOS σας παρουσιάζει, αποκλειστικά, βουλευτική Τροπολογία στο Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στόχο έχει, όπως αναφέρει στην Αιτιολογική της Έκθεση, να διευθετηθούν ζητήματα ελέγχου νομιμότητας, τόσο κατά τη διαδικασία πρόσληψης συμβασιούχων ορισμένου χρόνου σε εποχιακή απασχόληση ΟΤΑ, όσο και της πιστής εφαρμογής του Άρθρου 206 του ν.3584/2007 “Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.”, καθώς οι εν λόγω διατάξεις σε κάποιες περιπτώσεις αξιολογήθηκαν με διαφορετικό τρόπο από τα ελεγκτικά όργανα.

Το σχέδιο Άρθρου που έχει κατατεθεί περιλαμβάνει δύο διακριτές ρυθμίσεις.
1) Η 1η αφορά συμβάσεις που έγιναν από Δήμους σε εφαρμογή του ανωτέρω αρ.206 και έχουν εγκριθεί από τον αρμόδιο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αυτές θεωρούνται “νομίμως γενομένες” εφόσον το προσωπικό που προσλήφθηκε, απασχολήθηκε πραγματικά και έχουν θεωρηθεί αρχικά με αντίστοιχες πράξεις των Επιτροπών του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα σχετικά εντάλματα.

2) Η 2η ρύθμιση της Τροπολογίας των κ.κ. βουλευτών αφορά συμβάσεις προσωπικού ΙΔΟΧ που προσλήφθηκε σε εφαρμογή του ανωτέρω αρ.206 και παρατάθηκαν σε εφαρμογή του ν.4325/2015 και του ν.4351/2015. Αυτές θεωρούνται “νομίμως γενομένες” ως προς την καταβολή των αντίστοιχων αποδοχών των συμβασιούχων, εφ’ όσον αυτοί απασχολήθηκαν πραγματικά.

Η βουλευτική Τροπολογία κατετέθη στη Βουλή την 10η Ιουλίου στον Κλεισθένη1.
Δεν έχει ακόμη οριστικά ανακοινωθεί εάν γίνεται αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Δείτε κατωτέρω την Τροπολογία των τεσσάρων βουλευτών: