Τρι, 26 Μαρ 2019
Αρχική  > Κυβέρνηση- Βουλή

“ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”: Η σημασία της Παρασκευής 15/6 για την ένταξη των έργων

13/6/2018

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να επιδείξουν οι Δήμοι, οι Δ.Ε.Υ.Α.και οι δικαιούχοι Σύνδεσμοι το πρωί της Παρασκευής, εάν θέλουν να αυξήσουν τις πιθανότητες οι προτάσεις τους να χρηματοδοτηθούν από τον “Φιλόδημο Ι”.

 

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής για το “Φιλόδημο Ι” έχουν δημοσιευθεί,στις 10 Μαΐου, δύο Προσκλήσεις :

-  η“Πρόσκληση Ι” : “Υποδομές ΥΔΡΕΥΣΗΣ για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση”, συνολικού π/υ 200 εκατ. ευρώ

-  η“Πρόσκληση ΙΙ” : “Ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης”, συνολικού π/υ 200 εκατ. ευρώ.

 

Και για τις δύο Προσκλήσεις,η 15η Ιουνίου ορίζεται ως ηημερομηνία  έναρξης  υποβολής αιτημάτωνένταξης.

 

Ο AIRETOSεπισημαίνει ότι ηέναρξη έχει καθοριστική σημασία για την εξέλιξη του Προγράμματος, διότι, όπως ρητά ορίζεται στις Προσκλήσεις του Υπουργού Εσωτερικών, οι προτάσεις αξιολογούνταιαυτοτελώς με σειρά προτεραιότηταςμε βάσητο πρωτόκολλο εισερχομένωντουΥπ.Εσ.

Ο Φιλόδημος Ι είναι Πρόγραμμα ανταγωνιστικό λήψης επενδυτικού δανείου (όχι δηλαδή σαν τον ΙΙ, όπου υπήρξε κατανομή μέγιστων ποσών ανά Ο.Τ.Α.). 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτημάτων ένταξης έχει οριστεί η 30η Σεπτεμβρίου και για τις δύο Προσκλήσεις, οι οποίες όμως αναφέρουν ότι η υποβολή δύναται να λήξει νωρίτερα,  σε περίπτωσηεξάντλησης του προς διάθεση προϋπολογισμού.

 

Δεδομένων των ανωτέρω, χρειάζεται οι Δήμοι, οι Δ.Ε.Υ.Α. και οι Σύνδεσμοινα επιδείξουν τη βέλτιστη δυνατή χρονική ετοιμότητα, καθώςη σημασία της ώρας ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για την εξέλιξη της αίτησης. 

Είναι ενδεικτικό ότι, στην Ερώτηση εάν “έχει σημασία η ώρα υποβολής της αίτησης-πρωτόκολλου εφόσον οι προτάσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας”, η Απάντηση που έχει αναρτήσει το Υπουργείο στην ιστοσελίδα του είναι ότι “η αξιολόγηση είναι άμεση και τηρείται ΑΥΣΤΗΡΑ η σειρά πρωτοκόλλησηςτων αιτήσεων".

 

Κατά τα λοιπά, οι λεπτομέρειες για την υποβολή των αιτημάτων χρηματοδότησης περιγράφονται από τον Υπουργό στο κείμενο των δύο Προσκλήσεων.  

Τα αιτήματα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον νόμιμοεκπρόσωπο του δικαιούχου φορέα.  Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με αυτοπρόσωπηκατάθεση στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών.  Τα συνημμένα στοιχεία/έγγραφα της αίτησης προσδιορίζονται στις Προσκλήσεις και μπορεί να υποβληθούν σε cd καινα αναγράφονται λεπτομερώς στην αίτηση.

 

Πριν την υποβολή της Αίτησης ένταξης στο “Φιλόδημο Ι” και προς αποφυγή απόρριψής της για τυπικούς λόγους, π.χ. λόγω έλλειψης πληρότητας, προτείνουμεοι ενδιαφερόμενοι Δήμοι να μελετήσουν αναλυτικά τόσο τις συχνές ερωτήσεις–απαντήσεις, που επικαιροποιούνται στην ιστοσελίδα του Υπ.Εσ., αλλά και την αντίστοιχη Ενότητα “Ανακοινώσεις–Βοηθητικό Υλικό”.  

Όλες οι βοηθητικές λεπτομέρειες

http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosI/